Skladatelé

Laburda Jiří

3.4.1931—

Životopisná data

Jiří Laburda získal základy hudebního vzdělání u prof. Josefa Petra a prof. Emanuela Rataje v rodném městě. Rozhodující vliv na formování jeho vztahu k hudbě a skladatelskou práci měli později skladatelé Karel Hába a Zdeněk Hůla a významný český muzikolog dr. Eduard Herzog, jejichž byl soukromým žákem. V letech 1952 - 1955 studoval hudbu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a poté na tehdejší pražské Vysoké škole pedagogické (1956 - 1960). V roce 1970 získal titul doktora filozofie (disertační práce "Symfonie D. D. Šostakoviče"). Své hudebně teoretické znalosti prokázal dále v práci "Didaktické problémy mderních učebnic harmonie", jíž v roce 1973 ukončil vědeckou aspiranturu (její závěrečná obhajoba mu komunistickým režimem nebyla nikdy povolena) a která se stala základem jeho třídílné vysokoškolské učebnice "Diatonická harmonie". Jiří Laburda působil nejprve 6 let na pedagogických školách v Jablonci n. N. a v Chebu a posléze přešel na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde vyučoval hudebně teoretickým předmětům celkem 39 let. Od roku 1999 vyučuje na Pražské konzervatoři. Ve svých skladatelských začátcích vycházel Laburda hlavně z tvorby sborové, která dosud zaujímá v jeho díle stěžejní místo. Jeho kompoziční práce se opírá o tradiční vyjadřovací prostředky a stylově navazuje zejména na neoklasicismus. Z novodobých skladebných technik jsou mu nejbližší aleatorika a dodekafonie. Výsledkem Laburdovy tvůrčí činnosti je dnes již početné dílo, z nějž přes 200 skladeb vyšlo tiskem - v převážné většině v zahraničí. Laburdovy skladby jsou vždy srozumitelné a nalézají ohlas v nejširších vrstvách. Autor udržuje stálý kontakt i s amatérskými muzikanty a pěveckými sbory, pro které píše hudbu jim dostupnou. Zvýšenou pozornost věnuje i dětem. Ze skladeb technicky náročných připomínáme např. virtuózní 1. a 2. Partitu pro sólové housle, početné sonáty (10 klavírních, 4 varhanní, 4 akordeonové, 2 trubkové, 2 trombónové, 2 marimbové, violoncellovou, hobojovou, klarinetovou, tubovou), koncerty (2 violoncellové, klavírní, varhanní, akordeonový, violový, fagotový, trubkový, trombónový), Dvojkoncert pro housle, violoncello a smyčce, 9 mší, kantáty, 4 symfonie, 4 smyčcové kvartety, 2 saxofonové kvartety, 3 žesťové kvintety, 4 Sonaty da chiesa, Klavírní kvintet, Kvintet pro 4 violy a klavír a další kvintety, sextet, septet, Dechový oktet, Nonet a mnoho dalších komorních skladeb. O úspěších Laburdovy tvorby svědčí i četná ocenění jeho skladeb v soutěžích nejen domácích, ale i mezinárodních, např. v Jubilejní soutěži Československého rozhlasu v Praze získal cenu jeho Koncert pro klavír a orchestr (1971), v Jubilejní soutěži Slovenského hudobného fondu v Bratislavě získala 1. Cenu jeho Burlesca pro lesní roh a orchestr (1961), patří sem i řada cen v někdejších národních soutěžích Festivalů vokálního umění v Jihlavě. V mezinárodních soutěžích získala ve španělském Alicante jeho Missa glagolitica pro sóla, sbor, varhany, žesťové a bicí nástroje Cenu Oscara Esply pro rok 1966; kantáta Metamorphoses pro 5 sólistů, recitátora, sbor a orchestr získala v německém Hannoveru Cenu Otto Spreckelsena pro rok 1968; v roce 1974 získalo v Paříži jeho Preludium pro sólový akordeon Cenu SACEM-UPAC; cyklus smíšených sborů Zelený majerán byl v roce 1986 v italském Trentu oceněn dokonce dvěma cenami: l. cenou v soutěži a cenou Premio Cittá di Trento za nejlepší zahraniční skladbu v soutěži. Patří sem i ceny z mezinárodních soutěží, pořádaných v rámci Festivalů sborového umění v Jihlavě (1987, 1994 a 1996). Více než 60 skladeb bylo nahráno na CD. Kromě toho Laburda aktivně pracoval v různých funkcích, jako člen výboru Společnosti českých skladatelů, sdružení Přítomnost, člen komise tvorby pro děti Svazu čs. skladatelů, dosud je předsedou sdružení pro soudobou hudbu Collegium 2001, od r. 2004 prezidentem Festivalů amatérských pěveckých sborů ve Svitavách, členem porot i mezinárodních (IFAS Pardubice) a čestným členem řady pěveckých sborů.

 

 

Dílo

I. Scénické skladby
1. Isoldi and Dorabella, jednoaktová opera buffo na libreto Antonína Kučery (1987) (85´) HA
2. Les petits riens, jednoaktový balet na libreto Vítězslava Nezvala (1970) (27´) HA

II. Skladby pro orchestr
Skladby pro symfonický nebo komorní orchestr

Symfonie č. 1. (Orchestr: 4222, 4431, 2 perc. e archi) (1975,1982) (35´) HA
Symfonie č. 3. „La Gioconda" pro komorní orchestr (Orchestr: 0201, 0200, 2 perc. e archi) (2002) (22´) HA
3. Symfonie č. 4. „Zvony domova" pro recitátora, smíšený sbor, varhany a orchestr na báseň Jaroslava Fencla. (orchestr: 2222, 2200, 2 perc., organo e archi) (2004) (40´) HA
4. Les petits riens, Suita pro orchestr (orchestr: 2222,4211, 2 perc., piano e archi) (1970) (27´) HA
5. Concerto per pianoforte e orchestra (orchestr: 4222, 4431, 2 perc. e archi) (1969) (17´) HA
6. Burlesca per corno e orchestra (orchestr: 2201, 2100 e archi) (1961,1970) (7´) RE
7. Concerto da camera per violoncello e orchestra (orchestr: 1211, 2100, archi) (1986) (14´) HA
8. Metamorphoses, kantáta pro 5 sólistů (SATTB), recitátora, smíšený sbor a orchestr, na slova Vítězslava Nezvala (4222, 4431, percus., arpa, piano e archi) (1966) (40´) --
9. Missa glagolitica, pro 4 sólisty (SATB), smíšený sbor, varhany, žestě (4431) a 5 hráčů na bicí nástroje (text glagolský, nebo latinský) (1964) (38´) dosti náročná TR

Skladby pro symfonický dechový orchestr
1. Symfonie č. 2. pro symphonický dechový orchestr (orchestr: 2 fl, 1 ob, 2 cl, l bascl, 4 sax (A,A,T,B), l fg, 2 cor, 3 trbe, 1 euph, 2 trbni, 1 tb, tymp, ptti, gr.c., tamb.picc, vibraph., xyloph., campanetta, tamtam, 2 tomtoms, temple blocks, wood block, claves) (2002) (22‘30) AC
2. Ouverture pro symphonický dechový orchestr (1. věta ze 2. Symfonie) (orchestr: 2 fl, 1 ob, 2 cl, l bascl, 4 sax (A,A,T,B), l fg, 2 cor, 3 trbe, 1 euph, 2 trbni, 1 tb, tymp, ptti, gr.c., trgl, tamb. picc., vibraph.) (2000) (5´) AC
3. Adagio pro symphonický dechový orchestr (2. věta ze 2. Symfonie) (orchestr: 2 fl, 1 ob, 2 cl, l bascl, 4 sax (A,A,T,B), l fg, 2 cor, 3 trbe, 1 euph, 2 trbni, 1 tb, tymp, ptti, gr.c, tamb. picc, trgl, tamtam) (2000) (5´) AC
4. Scherzo e Finale pro symphonický dechový orchestr (3. a 4. věta ze 2. Symfonie) (orchestr: 2 fl, 1 ob, 2 cl, l bascl, 4 sax (A,A,T,B), l fg, 2 cor, 3 trbe, 1 euph, 2 trbni, 1 tb, tymp, ptti, gr.c., trgl, tamb. picc., vibraph.) (2000) (3´20 + 8´10) AC
5. Valse di Ballo pro symphonický dechový orchestr (Orchestra: 2 fl, 1 ob, 2 cl, l bascl, 4 sax (A,A,T,B), l fg, 2 cor, 3 trbe, 1 euph, 2 trbni, 1 tb, tymp, ptti, gr.c., trgl, tamb. picc., tambourine, campanelli, vibraph., celesta) (2004) (5´30) AC
6. Canzonetta pro symphonický dechový orchestr (Orchestra: 2 fl, 1 ob, 2 cl, l bascl, 4 sax (A,A,T,B), l fg, 2 cor, 3 trbe, 1 euph, 2 trbni, 1 tb,, tymp, ptti, gr.c., tamb. picc., tomtom, gongs, tambourine, campanelli, vibraph.) (2005) (6´) AC

Skladby pro smyčcový orchestr
1. Divertimento in Re per orchestra d‘archi (1983) (11´) HA
2. Suite Do-magiore per orchestra d‘archi (1957, 1971) (27´) HA
3. Preludio augurale, per orchestra d‘archi (2002) (6´) HA
4. Pastorale per flauto e orchestra d‘archi (1981) (13´) BE
5. Concerto doppio per violino violoncello e orchestra d'archi (1978,1990) (23´) HA
6. Concerto per viola e orchestra d‘archi (2007) (16´) HA
7. Concerto No. 2. per violoncello e orchestra d‘archi (1998) (24´) HA
8. Concerto per organo e orchestra d‘archi (1978,1990,1991) (23´) HA
9. Concerto per accordion e orchestra d‘archi (1962) (23´) HA
10. Concerto per fagotto e orchestra d‘archi (1997) (25´) HA
11. Concerto per tromba e orchestra d‘archi (1998) (26´) HA
12. Concertino per tromba e orchestra d‘archi (1977) (23´) PR
13. Concerto per trombone e orchestra d‘archi (1998) (24´) HA

Skladby pro sbor se smyčcovým orchestrem

A. Tříhlasý sbor S,S,A nebo T,T,B se smyčcovým orchestrem

1. Haec dies, pro tříhlasý sbor S,S,A nebo: T,T,B, varhany, tympány a smyčce (1995,1997) (4´) GR
2. Missa brevis, pro dvojhlasý sbor S,A nebo T,B varhany, flétnu a smyčce (2000) (13´) MV
3. Missa clara, pro tříhlasý sbor S,S,A nebo T,T,B. varhany a smyčce (1993,1996) (23´) HA
B. Smíšený sbor se smyčcovým orchestrem
4. Zbojnické zpěvy, 3 smíšené sbory se smyčcovým orchestrem (nebo a cappella) na slova moravské lidové poezie (1971) (10´) ST
5. Haec dies pro smíšený sbor, varhany, tympány a smyčcový orchestr (1995,1997) (4 ´) GR
6. Regina mundi dignissima, pro smíšený sbor,varhany a smyčcový orchestr (1992,2000) (5´) HA
7. Missa Cum cantu populi, pro lidový zpěv, smíšený sbor, trubku, varhany a smyčcový orchestr (1992,1994) (25´) HA

III. SKLADBY PRO KLAVÍR
Skladby pro sólový klavír

1. Klavírní sonáta č. 1. „Hommage à Bohuslav Martinů" (1978) (18´) HA
2. Klavírní sonáta č. 2. (1984) (12´) ES
3. Klavírní sonáta č. 3. (1988) (16´) ES
4. Klavírní sonáta č. 4. (1995) (14´) ES
5. Klavírní sonáta č. 5. (1996) (13´) HA
6. Klavírní sonáta č. 6. „Giocosa" (1996) (13´) HA
7. Klavírní sonáta č. 7. „Z Provence" (1997) (16´) HA, CD Stylton 2004 (Int.: Jaromír Zubíček)
8. Klavírní sonáta č. 8. „Ta eis heauton" (1999) (14´) HA
9. Klavírní sonáta č. 9. a-moll (2003) (17´30) HA
10. Klavírní sonáta č. 10. „Vsetínská" (2005) (27´) HA
11. Trois valses mélancoliques pro klavír (1997) (9´) HA
12. Dvě polky pro klavír (1976) (7´) SE
13. Romance pro klavír (1999) (4´) AC
14. Sonatina č. 1. d-moll pro klavír (1955, 1995) (4´) DO
15. Sonatina č. 2. A-dur pro klavír (1999) (7´) HA
16. 6 Romantických valčíků pro klavír (1988,1992) (15´) CO
17. Hommage à F. Chopin pro klavír, 5 valčíků pro klavír (1974,1998) (16‘) HA
18. Pětilístek, 5 skladeb pro klavír (1998) (13´) AC
19. Týden u klavíru, 7 kusů pro klavír (1998) (9´) AC
20. Deníček, 10 nejsnazších skladbiček pro klavír (1975) (14´) AC
21. Taneční leporelo, 10 snadných skladeb pro klavír (1975) (18´) PR
22. 10 Polyfonních skladbiček pro klavír (1978) (9´) PR

Skladby pro klavír na 4 ruce
1. Jihočeské tance, 4 tance pro klavír a 4 ms (1998) (11´) AC
2. Suita facile, 5 skladeb pro klavír a 4 ms (1994) (11´) CO
3. Taneční nálady, 10 skladeb pro klavír a 4 ms (1994) (18´) CO

Skladby pro 2 klavíry
1. Sonáta pro 2 klavíry (1989) (13´) n Max Eschig; CD RENÉ ADÁMEK / PETR HANOUSEK - Piano Duo, Stylton 2001
2. Sonáta pro 2 klavíry a 4 hráče na bicí nástroje (1976) (23´) KS

Skladby pro 2 klavíry na 8 rukou
1. Scherzo pro 2 klavíry a 8 ms (1991) (5´) PZ

Skladby pro klavír a orchestr
1. Concerto per pianoforte e orchestra (orchestr: 4222, 4431, 2 perc. e archi) (1969) (17´) HA

IV. Skladby pro varhany 

Skladby pro sólové varhany
1. Varhanní sonáta č. 1. „Golgotha" (1992) (16´) KS
2. Varhanní sonáta č. 2. „Parabolae Sti Francisci" (1993) (17´) KS
3. Varhanní sonáta č. 3. „Vita Sanctae Ludmillae" (1997) (22´) KS
4. Varhanní sonáta č. 4. „Pentecosté" (1999) (9´) HA
5. Preludi Ambrosiani, 10 varhanních preludií, sešit: I, II, III(1997) (39´) HA
6. 15 Vánočních preludií pro varhany I, II, III (1991,1992) (12´, 16´, 8´) AC
7. Preludium a fuga pro varhany (1973) (16´) TO
8. Corale, pro varhany (1991) (6´) KS
9. 7 Malých preludií pro varhany (1995) (20´) KS
10. Quattro preludi pro varhany (1996) (13´) CL

Komorní skladby s varhanami
1. Sonata da Chiesa No. 1. pro žesťový kvintet a varhany (1989) (20´) HA
2. Sonata da Chiesa No. 2. pro 2 trubky, 2 trombóny a varhany (1990) (19´) HA
3. Sonata da chiesa No. 3. „Nativitas Christi", pro trubku a varhany (1997) (15´) HA
4. Sonata da chiesa No. 4. pro trubku, lesní roh a varhany (1999) (12´) HA
5. Scherzo brillante, pro 2 trubky a varhany (2006) (6´) HA
6. Suita Adventus et Nativitatis, pro 4 zobcové flétny (S, S, A, T) a varhany (1997) (17´) HA
7. Elegie pro zobcovou flétnu (S), violoncello a varhany (1991) (2´) TO
8. Elegie pro trubku, lesní roh a varhany (1991) (2´) TO
9. Psalmus No. 62, „Deus meus", pro soprán, trubku a varhany (1999) (6‘) HA
10. Triste, pro trubku a varhany (1991) (6´) TO
11. Canto Pasquale, pro trubku a varhany (1993) (4´) HA
12. Solenne, pro trubku a varhany (1996) (11´) HA
13. Variazioni di Natale, pro trubku a varhany (1999) (8 ´) HA
14. Lontano, pro alpský roh (nebo lesní roh in G) a varhany (1991) (7´) HA

Skladby pro varhany s orchestrem
1. Concerto per organo e orchestra d‘archi (1978,1990,1991) (23´) HA

V. Skladby pro akordeon
Skladby pro sólový akordeon

1. Sonata No. 1. pro akordeon sólo (1989) (18´) ME
2. Sonata No. 2. pro akordeon sólo (1998) (13´) --
3. Sonata No. 3. pro akordeon sólo (2003) (16´) --
4. Sonata No. 4. pro akordeon sólo (2004) (12´20) --
5. Prelude pro akordeon sólo (1975) (7´) ST
6. Commedia dell´arte, suita pro akordeon sólo (2000) (20´) RO
7. Pantomima pro akordeon sólo (1. věta ze suity Commedia dell´arte) (2000) (5´) RO
8. Scherzo pro akordeon sólo (2. věta ze suity Commedia dell´arte) (2000) (4´) RO
9. Notturno pro akordeon sólo (3. věta ze suity Commedia dell´arte) (2000) (5´) RO
10. Moto perpetuo pro akordeon sólo (4. věta ze suity Commedia dell´arte") (1993) (5´) RO
11. Terpsichoré pro akordeon sólo (2004) (6´40) RO
12. Fiori teneri pro akordeon sólo (2004) (5´) RO

Komorní skladby s akordeonem
1. Acco-Quartetto, pro housle, violu, violoncello a akordeon (1999) (15´) RO
2. Trio giocoso, pro flétnu, kytaru a akordeon (2000) (15´) RO
3. Tiché rozhovory, pro violoncello a akordeon (2000) (14´) AC
4. Sonatina G-dur pro housle a akordeon (2000,2002) (12´) DO
5. Vinalia rustica, Sonatina pro violu a akordeon (2000,2002) (12´) DO
6. Buffoneria, scherzo pro klarinet in B a akordeon (2007) (7´) ST

Skladby pro akordeon s orchestrem
1. Concerto per Accordion e orchestra d‘archi (1962) (23´) HA

VI. Skladby pro smyčcové nástroje
Skladby pro sólové smyčcové nástroje
1. Partita č. 1. pro housle sólo (1976) (12´) virtuózní SE
2. Partita č. 2. pro housle sólo (1979) (20´) virtuózní ES
3. Sonatina G-dur pro housle a klavír (2000) (12´) DO
4. První koncert, pro housle a klavír (1976,2001) (9´) snadný AC
5. Vinalia rustica, sonatina pro violu a klavír (2000) (12´) DO
6. Sonata per violoncello e pianoforte (Jednovětá) (2006) (17´) HA
7. Sonatina G-dur pro housle a akordeon (2000,2002) (12´) DO
8. Vinalia rustica, sonatina pro violu a akordeon (2000,2002) (12´) DO
9. Tiché rozhovory, pro violoncello a klavír (nebo akordeon) (2000) (14´) AC

Komorní skladby se smyčcovými nástroji
1. Septuor, pro klarinet, lesní roh, fagot, housle, violu, violoncello a kontrabas (1996) (21´) TR
2. Klavírní kvintet, pro klavír, 2 housle, violu a violoncello (2001) (20´) AC
3. Kvintet pro flétnu, klarinet, housle, violoncello a klavír (1983,1997) (19´) HA
4. Viole belle, kvintet pro 4 violy a klavír (2006) (24´) AC
5. Quintetto venatorio, pro lesní roh a smyčcový kvartet (2006) (12´) HA
6. Smyčcový kvartet No. 1. (1982) (11´) KS
7. Smyčcový kvartet No. 2. (Aleatore) (1983) (6´) KS
8. Smyčcový kvartet No. 3. (1987) (12´) HA
9. Smyčcový kvartet No. 4. „O domově" (1996) (18´) AC
10. Cavatina pro smyčcový kvartet (1956) (4´) PZ
11. Menuet pro smyčcový kvartet (1987,1989) (3´) TR
12. Acco-Quartetto, pro housle, violu, violoncello a akordeon (1999) (15´) RO
13. Kasace No. 2. pro housle, hoboj d´amore (nebo klarinet), bicí nástroje a klavír (1979) (11´) SW
14. Cesty, trio pro klavír, housle a violoncello (2001) (22´) MV
15. Elegie pro zobcovou flétnu (S), violoncello a varhany (1991) (2´) TO
16. Trio pro hoboj, violoncello a klavír (2005) (23´30) AC
17. Terzetto in G, pro 3 housle (2000) (9´) AC
18. 3 Capricci pro 3 housle (1994) (5´) snadné CO
19. Rondo pro 3 housle (1972,1994) (3´) snadné HA
20. Tiché rozhovory, pro violoncello a akordeon (2000) (14´) AC
21. Sonatina G-dur pro housle a akordeon (2000,2002) (12´) DO
22. Vinalia rustica, sonatina pro violu a akordeon (2000,2002) (12´) DO
23. Duo pro kytaru a kontrabas (nebo violoncello) (1980) (17´) PR

Komorní skladby s harfou, cembalem nebo kytarou
1. Canzona pro trubku a harfu (2002) (7´) HA
2. Trio giocoso, pro flétnu, kytaru a akordeon (2000) (15´) RO
3. Petrklíč, 4 písně na slova lidové poezie, pro soprán, flétnu a cembalo (klavír), (1988) (11´) AC
4. Duo pro kytaru a kontrabas (nebo violoncello) (1980) (17´) PR

Skladby pro sbor se sólovými smyčcovými nástroji
1. Žert, scherzo pro tříhlasý sbor (S,S,A) a housle (nebo pro sbor a cappella) na slova lidové poezie (2005) (4´30) AC
2. Moravské písně, 10 moravských písní pro tříhlasý sbor (S,S,A) a violoncello (nebo pro sbor a cappella) (2002) (29´) AC
3. Benedicite Dominum, pro smíšený sbor, housle a varhany (2004) (7´) HA

Skladby pro sbor se smyčcovým orchestrem
A. Tříhlasý sbor S,S,A nebo T,T,B se smyčcovým orchestrem

1. Haec dies, pro tříhlasý sbor S,S,A nebo: T,T,B, varhany, tympány a smyčce (1995,1997) (4´) GR
2. Missa brevis, pro dvojhlasý sbor S,A nebo T,B varhany, flétnu a smyčce (2000) (13´) MV
3. Missa clara, pro tříhlasý sbor S,S,A nebo T,T,B. varhany a smyčce (1993,1996) (23´) HA

B. Smíšený sbor se smyčcovým orchestrem
4. 4. Zbojnické zpěvy, 3 smíšené sbory se smyčcovým orchestrem (nebo a cappella) na slova moravské lidové poezie (1971) (10´) ST
5. Haec dies pro smíšený sbor, varhany, tympány a smyčcový orchestr (1995,1997) (4 ´) GR
6. Regina mundi dignissima, pro smíšený sbor,varhany a smyčcový orchestr (1992,2000) (5´) HA
7. Missa Cum cantu populi, pro lidový zpěv, smíšený sbor, trubku, varhany a smyčcový orchestr (1992,1994) (25´) HA

Skladby pro smyčcové nástroje se smyčcovým nebo komorním orchertrem
1. Concerto doppio pro housle, violoncello a smyčcový orchestr (1978,1990) (23´) HA
2. Concerto pro violu a smyčcový orchestr (2007) (16´) HA
3. Concerto da camera pro violoncello a komorní orchestr (1211, 2100, archi) (1986) (14´) HA
4. Concerto No. 2. pro violoncello a smyčcový orchestr (2000) (24´) HA

VII. SKLADBY PRO DŘEVĚNÉ DECHOVÉ NÁSTROJE
Skladby pro sólové dřevěné dechové nástroje
1. Sonatina pro flétnu a klavír (1982) (11´) HA
2. Auletes, 4 virtuózní skladby pro hoboj sólo (1984) (10´) ES
3. Sonáta pro hoboj a klavír (1988) (14´) ES
4. Aphorismy, 6 virtózních skladeb pro klarinet sólo (1980) (15´) SE
5. Sonáta pro klarinet a klavír (1984) (12´) PR
6. Buffoneria, scherzo pro klarinet in B a akordeon (2007) (7´) ST
7. Sonatina pro saxofon Es-alt a klavír (1988) (11´) HA
8. Sonatina pro fagot a klavír (1984) (7´) /snadná/ BI

Komorní skladby pro dřevěné dechové nástroje
1. Oktet pro dechové nástroje (2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 cor) (1987) (15´) CO
2. Septuor pro klarinet, lesní roh, fagot, housle, violu, violoncello a kontrabas (1996) (21´) TR
3. Kvintet pro flétnu, klarinet, housle, violoncello a klavír (1983,1997) (19´) HA
4. Dixie-Quintetto pro klarinet, trubku, altsaxofon, trombon a klavír (1982) (14´) CO
5. Kasace No. 1. pro flétnu, klarinet, lesní roh, trubku a trombón (1969,1973) (19´) SW
6. Kasace No. 2. pro housle, hoboj d‘amore (nebo klarinet), bicí nástroje a klavír (1979) (11´) SW
7. Kasace No. 3. pro basklarinet a bicí nástroje (1979) (22´) SW
8. Suita No. 1. pro saxofonový kvartet (1995) (10´) TR
9. Divertimento (2. Suita) pro saxofonový kvartet (1995) (22´) DO
10. Quartettino pro 4 flétny (1987) (12´) TR
11. Trio pro hoboj, klarinet a fagot (1986) (11´) SM
12. Fistulares budvicense, trio pro flétnu, klarinet a klavír (2001) (14´) HA
13. Trio pro hoboj, violoncello a klavír (2005) (23´30) AC
14. Trio giocoso, pro flétnu, kytaru a akordeon (2000) (15´) RO
15. Petrklíč, 4 písně pro soprán, flétnu a cembalo (klavír), na lidovou poezii (1988) (11´) AC
16. Buffoneria, scherzo pro klarinet in B a akordeon (2007) (7´) ST
17. Elegie pro zobcovou flétnu (S), violoncello a varhany (1991) (2´) TO
18. Malé trio pro 3 klarinety (1987) (8´) BI
19. Tripartita, pro 3 basettové rohy (in F) (nebo pro 3 klarinety) (1995) (20´) TR

Komorní skladby pro zobcové flétny
1. Duettina, pro 2 zobcové flétny (S, S) (1980) (9´) MK
2. Elegie pro zobcovou flétnu (S), violoncello a varhany (1991) (2´) TO
3. Suita in G, pro tři zobcové flétny (S, S, S) (1989) (12´) MK
4. Terzetti, pro tři zobcové flétny (S, A, T) (1982) (9´) MK
5. Pastorely, pro čtyři zobcové flétny (S, A, T, B) (1983) (8´) MK
6. Vánoční muzika, pro čtyři zobcové flétny (S, A, T, B) (1994) (9´) MK
7. V přírodě, pro čtyři zobcové flétny (S, A, T, B) (1998) (12´) MK
8. Prázdniny na vsi, pro čtyři zobcové flétny (S, S, A, A) (1992) (12´) MK
9. Jarní hry (Roční doby I.), pro čtyři zobcové flétny (S, S, A, A) (1990) (11´) TR
10. Čas zrání a žně (Roční doby II.), pro čtyři zobcové flétny (S, S, A, A) (1995) (16´) TR
11. Podzimní nálady (Roční doby III.), pro čtyři zobcové flétny (S, S, A, A) (1993) (14´) TR
12. Radostné Vánoce! (Roční doby IV.), pro čtyři zobcové flétny (S, S, A, A) (1996) (12´) TR
13. Martinova jedenáctka, 11 skladbiček pro zobcovou flétnu (S) a klavír (2005) (13´) AC
14. Suita Adventus et Nativitatis, pro čtyři zobcové flétny (S, S, A, T) a varhany (1997) (17´) HA

Skladby pro dřevěné dechové nástroje se sólovým hlasem, nebo sborem
1. Petrklíč, 4 písně na slova lidové poezie, pro soprán, flétnu a cembalo (klavír), (1988) (11´) AC
2. Štěbenec zakvíkal, 10 lidových písní pro tříhlasý sbor (S,S,A) a klarinet (2005) (23´) AC

Skladby pro dřevěné dechové nástroje s orchestrem
1. Pastorale pro flétnu a smyčcový orchestr (1981) (13´) BE
2. Concerto pro fagot a smyčcový orchestr (1997) (25´) HA

VIII. SKLADBY PRO ŽESŤOVÉ NÁSTROJE
Skladby pro sólové žesťové nástroje

1. Sonáta pro trubku a klavír (2002) (18´) HA
2. Sonatina No. 1. pro trubku a klavír (1971) (10´) HA
3. Sonatina No. 2. pro trubku a klavír (1994) (8´) CO
4. Concertino pro trubku a klavír (nebo pro trubku a smyčce) (1977) (20´) PR
5. Signal, scherzo pro trubku a klavír (1982) (7´) BI
6. Diario I. - Premiando, pro trubku a klavír (2007) (18´) HA
7. Diario II. - Sperimentatore, pro trubku a klavír (2007) (22´) HA
8. Diario III. - Scopritore, pro trubku a klavír (2007) (25´) HA
9. Diario IV. - Candidato, pro trubku a klavír (2007) (22´) HA
10. Diario V. - Maestro, pro trubku a klavír (2007) (43´) HA
11. Capriccio pro trubku a klavír (1975) (6´) HA
12. Petr s trubkou, pro trubku a klavír (1982) (9´) PR
13. Canzona pro trubku a harfu (2002) (7´) HA
14. Triste pro trubku a varhany (1991) (6´) TO
15. Canto Pasquale, pro trubku a varhany (1993) (4´) HA
16. Solenne, pro trubku a varhany (1996) (11´) HA
17. Variazioni di Natale, (na vánoční koledu Tichá noc) pro trubku a varhany (1999) (8 ´) HA
18. Sonata da chiesa No. 3. „Nativitas Christi", pro trubku a varhany (1997) (15´) HA
19. Lontano, pro alpský roh (nebo lesní roh in G) a varhany (1991) (7´) HA
20. Solitudine, pro trombón sólo (1984) (10´) TO
21. Partita in DO, pro trombón sólo (1991) (11´) HA
22. Sonáta No. 1. pro trombón a klavír (1979) (21´) SE
23. Sonáta No. 2. pro trombón (altový, nebo tenorový) a klavír (1988,1994) (14´) HA
24. Sonáta pro tubu a klavír (1983) (13´) BI

Komorní skladby pro žesťové nástroje
1. Nonet pro žesťový kvintet, klavír a 3 hráče na bicí nástroje (1980) (13´) HA
2. Dechový oktet (2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 cor) (1987) (15´) CO
3. Septet pro klarinet, lesní roh, fagot, housle, violu, violoncello a kontrabas (1996) (21´) TR
4. Pražské mosty, sextet pro žesťový kvintet a klavír (1984) (20´) HA
5. Sonata da chiesa No. 1., sextet pro žesťový kvintet a varhany (1989) (20´) HA
6. Sonata da chiesa No. 2., kvintet pro 2 trubky, 2 trombóny a varhany (1990) (19´) HA
7. Sonata da chiesa No. 4. pro trubku, lesní roh a varhany (1999) (12´) HA
8. Partita pro 6 trubek (1993) (8´) HA
9. Žesťový kvintet No. 1. (1974) (23´) HA
10. Žesťový kvintet No. 2. (1978) (21´) PR
11. Žesťový kvintet No. 3. „Di Natale" (1997) (16´) HA
12. Quintetto venatorio, kvintet pro lesní roh a smyčcový kvartet (2006) (12´) HA
13. Dixie-Quintetto pro klarinet, trubku, altový saxofon, trombón a klavír (1982) (14´) CO
14. Kasace No. 1. pro flétnu, klarinet, lesní roh, trubku a trombón (1969,1973) (19´) SW
15. Entrate e Rittornelli pro 5 trubek (1996) (12´) HA
16. Quartet pro 4 lesní rohy (1996) (18´) HA
17. Serenata in Fa pro 4 trombóny (1991) (14´) HA
18. Psalmus No. 62, „Deus meus", pro soprán, trubku a varhany (1999) (6‘) HA
19. Tercet pro 2 trubky a klavír (1980) (14´) HA
20. Trio B-dur pro 2 trubky a lesní roh (2005) (27´20) HA
21. 6 Invenzioni pro 2 trubky a trombón (1979) (23´) PR
22. Tři skladby pro 2 trubky a trombón (1982) (9´) HA
23. Scherzo brillante pro 2 trubky a varhany (2006) (6´) HA
24. Elegie pro trubku, lesní roh a varhany (1991) (2´) TO
25. 10 Invenzioni, pro 2 trubky (2006) (27´) HA

Skladby pro žesťové nástroje s orchestrem
1. Burlesca per corno e orchestra (orchestr: 2201, 2100 e archi) (1961,1970) (7´) RE
2. Concerto per tromba e orchestra d‘archi (1998) (26´) HA
3. Concertino per tromba e orchestra d‘archi (1977) (23´) PR
4. Concerto per trombone e orchestra d‘archi (1998) (24´) HA
5. Missa glagolitica, pro 4 sólisty (SATB), smíšený sbor, varhany, žestě (4431) a 5 hráčů na bicí nástroje (text glagolský, nebo latinský) (1964) (38´) dosti náročná TR

Skladby pro symfonický dechový orchestr
1. Symfonie č. 2. pro symphonický dechový orchestr (orchestr: 2 fl, 1 ob, 2 cl, l bascl, 4 sax (A,A,T,B), l fg, 2 cor, 3 trbe, 1 euph, 2 trbni, 1 tb, tymp, ptti, gr.c., tamb.picc, vibraph., xyloph., campanetta, tamtam, 2 tomtoms, temple blocks, wood block, claves) (2002) (22‘30) AC
2. Ouverture pro symphonický dechový orchestr (1. věta ze 2. Symfonie) (orchestr: 2 fl, 1 ob, 2 cl, l bascl, 4 sax (A,A,T,B), l fg, 2 cor, 3 trbe, 1 euph, 2 trbni, 1 tb, tymp, ptti, gr.c., trgl, tamb. picc., vibraph.) (2000) (5´) AC
3. Adagio pro symphonický dechový orchestr (2. věta ze 2. Symfonie) (orchestr: 2 fl, 1 ob, 2 cl, l bascl, 4 sax (A,A,T,B), l fg, 2 cor, 3 trbe, 1 euph, 2 trbni, 1 tb, tymp, ptti, gr.c, tamb. picc, trgl, tamtam) (2000) (5´) AC
4. Scherzo e Finale pro symphonický dechový orchestr (3. a 4. věta ze 2. Symfonie) (orchestr: 2 fl, 1 ob, 2 cl, l bascl, 4 sax (A,A,T,B), l fg, 2 cor, 3 trbe, 1 euph, 2 trbni, 1 tb, tymp, ptti, gr.c., trgl, tamb. picc., vibraph.) (2000) (3´20 + 8´10) AC
5. Valse di Ballo pro symphonický dechový orchestr (Orchestra: 2 fl, 1 ob, 2 cl, l bascl, 4 sax (A,A,T,B), l fg, 2 cor, 3 trbe, 1 euph, 2 trbni, 1 tb, tymp, ptti, gr.c., trgl, tamb. picc., tambourine, campanelli, vibraph., celesta) (2004) (5´30) AC
6. Canzonetta pro symphonický dechový orchestr (Orchestra: 2 fl, 1 ob, 2 cl, l bascl, 4 sax (A,A,T,B), l fg, 2 cor, 3 trbe, 1 euph, 2 trbni, 1 tb,, tymp, ptti, gr.c., tamb. picc., tomtom, gongs, tambourine, campanelli, vibraph.) (2005) (6´) AC


IX. SKLADBY PRO BICÍ NÁSTROJE
Skladby pro sólové bicí nástroje
1. Sonáta No. 1. pro sólovou marimbu (1982) (14´) PR
2. Sonáta No. 2. pro sólovou marimbu (1989) (12´) BE
3. Valse pro sólovou marimbu (1994) (4´) KS

Komorní skladby pro bicí nástroje
1. Nonet pro žesťový kvintet, klavír a tři hráče na bicí nástroje (1980) (13´) HA
2. Sonáta pro 2 klavíry a 4 hráče na bicí nástroje (1976) (23´) KS
3. Kasace No. 2. pro housle, hoboj d‘amore (nebo klarinet), bicí nástroje a klavír (1979) (11´) SW
4. Kasace No. 3. pro basklarinet a bicí nástroje (1979) (22´) SW
5. Sonáta pro 2 marimby (1982) (12´) AL


X. SÓLOVÉ VOKÁLNÍ SKLADBY
Písně pro sólový hlas

1. Osudy žen, 2 písně na slova Viktora Dyka pro soprán a klavír (1989,2001) (13´) AC
2. Písně milému, 5 písní na slova lidové poezie pro soprán a klavír (1970) (15´) AC
3. Písně Seifertovy, 4 písně na slova Jaroslava Seiferta pro střední hlas a klavír (1957) (10´) AC
4. Tesknice, 12 lidových písní pro střední hlas a klavír (2006) (29´) AC
5. Krajinou srdce, 3 písně na slova Jaroslava Fencla pro baryton a klavír (1999) (11´) AC
6. U brány Jeruzaléma, 6 žalmů pro střední hlas a klavír (2001) (20´) AC
7. U brány Jeruzaléma, 6 žalmů pro vyšší hlas a klavír (2001) (20´) AC

Pěvecké hlasy v komorní hudbě
1. Dvojzpěvy na lidovou poezii, pro soprán, alt a klavír (1979) (13´) AC
2. V Náměšti je hájek, dvě dueta na lidovou poezii, pro soprán, alt a klavír (1979) (6´) AC
3. Pastorely, dvě dueta na lidovou poezii, pro soprán, alt a klavír (1985) (7´) AC
4. Petrklíč, 4 písně na lidovou poezii pro soprán, flétnu a cembalo (klavír) (1988) (11´) AC
5. Psalmus No. 62. „Deus meus", pro soprán, trubku a varhany (1999) (6´) HA


XI. KANTÁTY A MŠE

1. Symfonie No. 4. „Zvony domova", pro recitátora, smíšený sbor, varhany a orchestr, na slova Jaroslava Fencla (Orchestr: 2222, 2200, 2 perc., organo e archi) (2004) (40´) HA
2. Metamorphoses, kantáta pro 5 sólistů (SATTB), recitátora, smíšený sbor a orchestr, na slova Vítězslava Nezvala (4222, 4431, percus., arpa, piano e archi) (1966) (40´) --
3. Svatba, kantáta na slova lidové poezie, pro tříhlasý sbor (SSA), sborová sóla a klavír (1980) (35´) AC
4. Jihočeská blatská svatba, kantáta na slova lidové poezie, pro dvojhlasý sbor (SA), sborová sóla, recitátora a klavír (a „ad libitum" pro další nástroje: keyboard - hlavně rejstřík varhan, vibrafonu a zvonů, MG-záznam vyzvánění zvonů a bicí nástroje: piatti, gran cassa, 2 tomtoms, tamburino, tamtam, triangolo, campana, campanetta, vibraphono, sonagli, claves, guiro, 2 temple blocks - všechny tyto nástroje je možno nahradit např. orffovskými nástroji apod, nebo není nutno je vůbec použít) (2001) (36´) AC
5. Přišlo jsi k nám, Jezulátko, pásmo 10 českých a moravských lidových koled pro tříhlasý sbor (SSA), sborová sóla a varhany (a „ad libitum" pro další nástroje: keyboard - hlavně s rejstříky klavíru, vibrafonu a celesty, MG-pás se záznamem vyzvánění půlnočních zvonů a bicí nástroje (orffovské): gran cassa, tamburo piccolo, triangl, tamburina, 2 tomtomy, 3 temple bloky, claves a rolničky) (2002) (17‘) AC
6. Haec dies, pro smíšený sbor, varhany a tympány, nebo též se smyčcovým orchestrem (je k dispozici i úprava pro tříhlasý sbor S,S,A nebo T,T,B) (1995,1997) (4´) GR
7. Benedicite Dominum, pro smíšený sbor, housle a varhany (2004) (7´) HA
8. Stabat Mater, pro smíšený sbor a cappella (1969) (16´) velmi obtížné SC
9. Magnificat in Fa pro 4 sólové hlasy (SATB) a smíšený sbor a cappella (nebo též s doprovodem varhan) (1985,1991,2000) (12´) HA
10. Miserere mei, Deus (Psalmus No. 56) pro soprán, baryton, tříhlasý sbor (SSA) a varhany (2003) (8´30) HA
11. Missa glagolitica, pro 4 sólisty (SATB), smíšený sbor, varhany, žestě (4431) a 5 hráčů na bicí nástroje (text glagolský, nebo latinský) (1964) (38´) dosti náročná TR
12. Missa pastoralis, pro soprán, bas, smíšený sbor a varhany (text latinský) (1990) (41´) TO
13. Missa Cum cantu populi, pro lidový zpěv, smíšený sbor, trubku, varhany a smyčce (nebo bez smyčců) (text latinský) (1992,1994) (25´) HA
14. Missa Sistina, pro smíšený sbor a cappella (nebo s varhanami) (text latinský) (1993) (17´) HA
15. Missa clara, pro 2-3-hlasý sbor (SSA nebo TTB) a varhany (nebo také se smyčcovým orchestrem) (text latinský) (1993,1996) (23´) HA
16. Missa in Re pro tříhlasý smíšený sbor (SAB) a varhany (text český nebo latinský) (1997) (16´) HA
17. Missa brevis, pro dvojhlasý sbor (SA) a varhany (nebo doprovod: 1 flétna, smyčce a varhany) (text latinský) (2000) (13´) snadná MV
18. Missa in Fa, pro baryton a tříhlasý sbor (SSA) a cappella (nebo s varhanami) (text latinský) (1998,2000) (12´) AC
19. Missa in Es - Rosenbergis, pro 4 sólisty (SATB), tříhlasý sbor (SSA) a varhany (text latinský) (2001) (20´) AC

XII. SBOROVÉ SKLADBY

Skladby pro smíšený sbor
1. Ut omnes homines vivant humaniter, hymnus pro smíšený sbor a altové sólo (na slova J. Á. Komenského) (latinsky, anglicky) (1970) (6´) SC
2. Dolcissima mia vita, madrigal pro smíšený sbor (italsky) (1977) (4´) TO
3. Veris leta facies, madrigal pro smíšený sbor (latinsky) (1986) (5´) HA
4. Poselství, Hymus pro smíšený sbor na slova J. Á. Komenského (česky) (1989) (3´) AC
5. Zelený majerán, 3 smíšené sbory na slova slovenské lidové poezie (1982) (9´) AC
6. Zbojnické zpěvy, 3 smíšené sbory na slova moravské lidové poezie (1971) (10´) ST
7. Valasi, Valasi, 3 smíšené sbory na slova moravské lidové poezie (1974) (10´) AC
8. Na Olšavě Brod, 3 smíšené sbory na slova moravské lidové poezie (1994) (6´) AC
9. Voda, voděnka, smíšený sbor na slova Václava Fischera (1985) (9´) AC
10. Rodné zemi, Hymnus pro smíšený sbor na slova Jaroslava Seiferta (1979) (2´) AC
11. Táborské kraje, Hymnus pro smíšený sbor na slova Antonína Sovy (1983) (3´) AC
12. Hřbitov v boru, smíšený sbor na slova Josefa Hory (1959) (4´) AC
13. Tři písně lásky, pro smíšený sbor na německé verše Karla Wolfganga Barthela (1996) (8´) BM
14. Adeste Fideles, pro smíšený sbor (latinsky) (1997) (5´)
15. Vyletel vták, 3 slovenské lidové písně pro smíšený sbor a cappella (nebo s klavírem) (slovensky, anglicky) (1968) (5´) SC
16. Cestička k Táboru, 4 jihočeské lidové písně pro smíšený sbor (česky, německy) (1983) (7´) MS
17. Sedm českých lidových písní, pro smíšený sbor (1997) (14´) AC
18. Staročeské chorály, 5 chorálů pro smíšený sbor (1997) (14´) AC
19. Dvě baskické lidové písně (baskicky) (1993) (4´) AC
20. Svatá Anežko, duchovní píseň pro smíšený sbor a cappella, nebo s varhanami (1991) (4´) AC
21. Domovu, hymnus pro smíšený sbor a varhany (klavír) na slova Františka Nechvátala (1980) (6´) AC
22. Haec dies, velikonoční hymnus pro smíšený sbor, varhany a tympány (nebo též se smyčcovým orchestrem) (latinsky) (1995,1997) (4 ´) GR
23. Benedicite Dominum, pro smíšený sbor, housle a varhany (2004) (7´) HA
24. Regina mundi dignissima, pro smíšený sbor a cappella, nebo s varhanami, (nebo s varhanami a smyčcovým orchestrem) (1992,2000) (5´) HA
25. Te lucis ante terminum, pro smíšený sbor a varhany (1993) (4´) HA
26. Tu es Deus, pro smíšený sbor a varhany (1999) (4´) AC
27. Confiebor Tibi, Domine, pro soprán, smíšený sbor a varhany (1999) (4´) AC
28. Ave Regina, pro smíšený sbor a varhany (1993) (4´) HA
29. Magnificat in Fa, pro 4 sólisty (S,A,T,B) a smíšený sbor a cappella, (nebo též s varhanami) (1985,1991,2000) (12´) HA
30. Přišlo jsi k nám, Jezulátko, pásmo 10 českých a moravských vánočních koled, pro smíšený sbor, sborová sóla a varhany (a ad libitum též pro následující nástroje: keyboard - zejména rejstřík klavíru, vibrafonu a celesty, MG-pás s vyzváněním půlnočních zvonů, a bicí nástroje: piatti, gran cassa, tamburo piccolo, triangolo, tamburino, 2 tomtoms, 3 temple blocks, claves a sonagli) (2002) (17‘) AC
31. Stabat Mater, pro smíšený sbor a cappella (1969) (16´) velmi těžké SC
32. Missa Sistina, pro smíšený sbor a cappella, (nebo též s varhanami) (1993) (text latinský) (17´) HA
33. Missa Cum cantu populi, pro lidový zpěv, smíšený sbor, trubku a varhany (nebo též se smyčcovým orchestrem) (text latinský) (1992,1994) (25) HA
34. Missa pastoralis, pro soprán, bas, smíšený sbor a varhany (text latinský) (1990) (41´) TO
35. Missa glagolitica, for 4 sólisty (S,A,T,B), smíšený sbor, varhany, žestě (4431) a 5 hráčů na bicí nástroje (text glagolský nebo latinský) (1964) (38´) TR
36. Metamorphoses, kantáta pro 5 sólistů (S,A,T,T,B), recitátora, smíšený sbor a orchestr (orchestr: 4222, 4431, percussioni, arpa, pianoforte e archi), na slova Vítezslava Nezvala (česky, německy) (1966) (40´) --
37. Symfonie No. 4. „Zvony domova", pro recitátora, smíšený sbor, varhany a orchestr na slova Jaroslava Fencla (orchestr: 2222, 2200, 2 percussioni, organo e archi) (2004) (40´) HA

Skladby pro tříhlasý smíšený sbor (S,A,B)
1. 50 Českých, moravských a slovenských písní pro tříhlasý smíšený (S,A,B) a cappella. Tři části:
a. V dobrém jsme se sešli (15 písní) (1972) AC
b. Já mám mou panenku v Roudnici (15 písní) (1973) AC
c. K Soběslavi cesta (20 písní) (1975) AC
2. Aven roma, 6 cikánských písní pro tříhlasý smíšený (S,A,B) a cappella (1989) (7´) AC
3. Čtyři moteta na texty nejstarších českých chorálů, pro tříhlasý smíšený (S,A,B) a cappella (1970) (15´) AC
4. Hezká Andulka, pro tříhlasý smíšený sbor (S,A,B) a cappella na lidový text (2006) (4´) --
5. Missa in Re pro tříhlasý smíšený sbor (S,A,B) a varhany (text český nebo latinský) (1997) (16´) HA

Skladby pro mužský sbor
1. Zamilovaný, dva mužské sbory na moravskou lidovou poezii (1978,1998) (5´) AC
2. Dva mužské sbory na slova jihočeské lidové poezie (1985) (4´) AC
3. Mattona mia cara, madrigal na italský renesanční text (1976) (5´) AC
4. Ut omnes homines vivant humaniter (úprava pro mužský sbor) na slova J. Á. Komenského (latinsky, anglicky) (1991) (6´) SC
5. Poutník, 3 mužské sbory na slova Rabíndranatha Thákura (1966,1999) (13´) AC
6. Memento, pro mužský sbor a klavír na latinský text Quinta Horatia Flacca (1985) (4´) TO
7. Tři jihočeské lidové písně (česky, německy) (1970) (6´) HU
8. Kolem Soběslavi, jihočeské lidové písně (1970,1991) (23´) AC
9. Dov‘é quel Bambinélo, italská vánoční píseň (1992) (3´) AC
10. Dva staročeské chorály, pro tříhlasý sbor (1994,1996) (4´) AC
11. Tři staročeské chorály, pro tříhlasý sbor (1999) (5´) AC
12. Haec dies, pro tříhlasý sbor, varhany a tympány (nebo i se smyčcovým orchestrem) (1995,1997) (4´) GR
13. Missa clara, pro 2-3hlasý sbor, varhany a smyčcový orchestr (nebo jen s varhanami), (text latinský) (1993,1996) (23´) HA

Ženské nebo dětské sbory
1. Hořec, tři čtyřhlasé sbory na moravskou lidovou (1977) (6´) AC
2. Lásky soužení, čtyři čtyřhlasé sbory na jihočeskou lidovou poezii (1982) (10´) AC
3. Carmina, pět čtyřhlasých sborů na latinské texty Ovidiovy, Horatiovy and Catullovy (1981) (16´) TO
4. Beata Dei Genitrix, pro čtyřhlasý sbor a varhany (nebo pro sbor a cappella) (1994) (3´) HA
5. Dva sbory z cyklu „V přírodě" od A. Dvořáka, pro čtyřhlasý sbor (1997) (4´) AC
6. Dva staročeské chorály, pro tříhlasý sbor (1994,1996) (4´) AC
7. Tři staročeské chorály pro tříhlasý sbor (1997) (5´) AC
8. Dožínková, pro tříhlasý sbor a cappella na lidovou poezii (1999) (3´) AC
9. Zvony, tříhlasý sbor na slova J. Á. Komenského (s možným klavírním doprovodem) (1989) (5´) AC
10. Březen, čtyřhlasý sbor a cappella na slova Miroslava Červenky (1960) (2´) AC
11. Žert, scherzo pro tříhlasý sbor (S, S, A) a housle (nebo a cappella) na slova lidové (2005) (4´30) AC
12. Moravské písně, 10 moravských písní pro tříhlasý sbor a violoncello (nebo pro tříhlasý sbor a cappella) (2002) (29´) AC
13. Štěbenec zakvíkal, 10 lidových písní pro tříhlasý sbor (S, S, A) a klarinet (2005) (23´) AC
14. Podještědské písně, 3 písně pro tříhlasý sbor (S, S, A) (1984) (4´) AC
15. Deset českých, moravských a slovenských písní pro 3 - 4 hlasý sbor (2000) (17´) AC
16. Aven roma, 6 cikánských písní pro tříhlasý sbor (S, S, A) (1989) (7´) AC
17. Natale, 3 baskické vánoční písně pro tříhlasý sbor (S, S, A) (1993) (8´) AC
18. Dvojzpěvy, 4 dvojzpěvy pro dvojhlasý sbor a klavír na moravskou lidovou (1979) (9´) AC
19. V Náměšti je hájek, 2 dvojzpěvy pro dvojhlasý sbor a klavír na moravskou lidovou poezii (1985) (7´) AC
20. Šumavské pastorely, pro dvojhlasý sbor a klavír na jihočeskou lidovou poezii (1985) (7´) AC
21. Ecce sacerdos magnus, pro dvojhlasý (nebo jednohlasý) sbor a varhany (1992) (3´) LA
22. Exaudi nos, Domine, pro baryton, dvojhlasý sbor a varhany (1998) (5´) AC
23. Haec dies, pro tříhlasý sbor, varhany a tympány (nebo pro tříhlasý sbor, varhany tympány a smyčcový orchestr) (1995,1997) (4´) GR
24. Benedicite Dominum, pro tříhlasý sbor (S,S,A), housle a varhany (2004) (7´) HA
25. Miserere mei, Deus (Psalmus No. 56) pro soprán, baryton, tříhlasý sbor (S, S, A) a varhany (2003) (8´30) HA
26. Missa brevis, pro dvojhlasý sbor (S,A) a varhany (nebo též s doprovodem flétny, smyčců a varhan) snadná (text latinský) (2000) (13´) MV
27. Missa clara, pro 2 - 3 hlasý sbor a varhany (nebo též s doprovodem varhan a smyčců) (text latinský) (1993,1996) (23´) HA
28. Missa in Fa, pro baryton a tříhlasý sbor (S, S, A) a cappella (nebo s možným doprovodem varhan) (text latinský) (1998,2000) (12´) AC
29. Missa in Es - Rosenbergis, pro 4 sólové hlasy (S,A,T,B), tříhlasý sbor (S,S,A) a varhany (text latinský) (2001) (20´) AC
30. Jihočeská blatská svatba, kantáta na slova lidové poezie, pro dvojhlasý sbor (S, A), sborová sóla, recitátora a klavír (a ad libitum pro další možné doprovodné nástroje: keyboard - zejména rejstříky varhan vibrafonu a zvonkové hry, mg pás s vyzváněním zvonů a další bicí nástroje: piatti, gran cassa, 2 tomtoms, tamburino, tamtam, triangolo, campana, campanetta, vibrafono, sonagli, claves, guiro, 2 temple blocks - všechny tyto bicí nástroje mohou být nahraženy obdobnými nástroji orffovskými, nebo nemusí být použity vůbec) (2001) (36´) AC
31. Přišlo jsi k nám, Jezulátko, pásmo 10 vánočních koled, pro tříhlasý sbor (S, S, A), sborová sóla a varhany (a ad libitum s následujícími možnými nástroji: keyboard - zejména rejstříky klavíru, vibrafonu a celesty; mg pás s vyzváněním půlnočních zvonů a bicí nástroje: piatti, gran cassa, tamburo piccolo, triangolo, tamburino, 2 tomtoms, 3 temple blocks, claves a sonagli) (2002) (17‘) AC
32. Svatba, kantáta pro tříhlasý sbor (S, S, A), sborová sóla a klavír, na slova jihočeské lidové poezie (1980) (35´) AC

Skladby pro dětský sbor
1. Jarní kánony, 10 kánonů na slova lidové poezie (1986) (13´) AC
2. Letní kánony, 10 kánonů na slova lidové poezie (1997) (13´) AC
3. Podzimní kánony, 10 kánonů na slova lidové poezie (1999) (16´) AC
4. Zimní kánony, 10 kánonů na slova lidové poezie (1984) (14´) AC
5. Rozmarné kánony, 10 kánonů na slova lidové poezie (1983) (12´) AC
6. Hospodářův rok, 20 kánonů na slova lidové poezie (2005) (11´30) AC
7. Radost nad radost, 7 dětských písní s klavírem na slova Jana Čarka (1961) (12´) (španělsky, česky) SE
8. Ráj domova, 6 dětských písní na slova Jana Čarka, Františka Hrubína a Františka (španělsky, česky) (1962) (10´) SE
9. Se zviřátky mezi řádky, 5 dětských písní s klavírem na slova Václava Fischera (1985) (8´) AC
10. Ze zelinářské zahrádky, 7 dětských písní s klavírem na slova Václava Fischera (1987) (15´) AC
11. Ukolébavka , pro dvojhlasý sbor a klavír na slova lidové poezie (1996) (3´) AC
12. Vstávej, slunce! pro dvojhlasý sbor a cappella (s možným doprovodem klavíru) na slova Jindřicha Balíka (1978,1979) (7´) AC
13. Než začne padat sníh, pro dvojhlasý sbor a klavír na slova Jindřicha Balíka (1980) (5´) AC
14. Dobrý den! pro dvojhlasý sbor a klavír na slova Jiřího Němce (anglicky, česky) (1954) (10´) SC
15. Dobromysl, 4 dvojhlasé sbory s klavírem na slova lidové poezie (1994) (10´) AC
16. Tři žerty, 3 dvojhlasé sbory s klavírem na slova Jindřicha Balíka (1995) (7´) AC
17. U kolotoče, dva tříhlasé sbory a cappella na slova Jindřicha Balíka (1980) (5´) AC
18. Dětské sbory, 4 tříhlasé sbory a cappella (nebo i s klavírním doprovodem) na slova Jiřího Bursíka (anglicky, česky) (1958,1960) (5´) SC

 

Inzerce