Skladatelé

Kubička Miroslav

25.9.1951—

Externí odkaz

Životopisná data

Skladatel Miroslav Kubička pochází z Písku, kde začal studovat nejprve hru na klavír u Marie Tikalové. V letech 1967-1970 dojížděl do Prahy na soukromé konzultace k prof. Zdeňku Hůlovi, který ho vedl v hudební teorii i v kompozici. Roku 1970 byl přijat na pražskou Akademii múzických umění do třídy Jiřího Pauera. Studium zakončil Koncertem pro klavír a orchestr (1974 - 1975). Své skladatelské zkušenosti dále rozšiřoval na letních mistrovských kurzech Franca Donatoniho v italské Sieně (1973) a v letech 1977 až 1979 absolvoval postgraduální studium hudební  teorie u Karla Risingera na AMU. V současné době působí jako pedagog na Konzervatoři Jana Deyla v Praze, kde se věnuje výuce hudebně teoretických předmětů. Je členem Společnosti skladatelů při AHUV.

Zpočátku byla Kubičkova hudební řeč ovlivněna neoklasickými vzory. V době svých studií si krátce vyzkoušel možnosti dodekafonie, byl zaujat především tvorbou Pierra Bouleze. Brzy se ovšem vrátil k tonálnímu způsobu hudebního vyjadřování. O moderní světové autory, tzv. „klasiky 20. století" se Kubička opírá dodnes. Zvláštní oblibu našel v díle Iši Krejčího. Snaží se dosáhnout vyvážené syntézy tradičního hudebního myšlení s podněty kompozičních technik Nové hudby.

Kubička je autorem řady orchestrálních, písňových, sborových a komorních kompozic. V průběhu studia sklízel první úspěchy s Toccatou pro klavír (1972), s l. smyčcovým kvartetem (1973) a Sonatinou pro flétnu a klavír (1974). Bezprostředně po absolutoriu vznikly dva významné vokální cykly: Písně o skryté kráse pro alt, flétnu, violu a harfu na texty Jana Riedlbaucha (1976) a Písně citové a žertovné pro soprán a komorní orchestr na verše Bohuslava Mathesia a Paula Verlaina (1978). Značný ohlas zaznamenala Kubičkova Symfonie pro velký orchestr z let 1977 - 1980, na jejíž úspěšné premiéře v rámci Týdne nové tvorby českých skladatelů v březnu 1981 se podílel Jiří Bělohlávek se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK. K významným orchestrálním skladbám patří 2. klavírní koncert (1984 - 1986), komponovaný pro klavíristu Ivana Klánského. Na festivalu Pražské premiéry 2005 zazněly z Kubičkovy tvorby Tři fresky pro smíšený a dětský (ženský) sbor, varhany a bicí nástroje na slova staré české poezie (1997 - 2000), které původně vznikly na objednávku abbého Georgese Duranda a měly symbolizovat spřízněnost tří významných kulturních center Evropy: Avignonu, Boloně a Prahy. Ve světové premiéře byly provedeny při příležitosti České kulturní sezóny ve Francii v červenci 2002 (Avignon). Na festivalu Pražské jaro 2011 bylo se značným ohlasem provedeno jedno z jeho nejlepších komorních děl Kvintet in C ve skvělém podání souboru Ensemble Martinů a následně v roce 2016 cyklus písní pro baryton a klavír Strom na verše Vladimíra Holana v podání Ivana Kusnjera a Daniela Wiesnera.

Dominantní postavení zaujímá v Kubičkově skladatelském díle komorní tvorba. Pozornost hudebního publika upoutal především jednovětý smyčcový kvintet Rozhovory (1982), v němž se autorovi podařilo dosáhnout vnitřní propojenosti celku prostřednictvím důkladnější práce s detailem, aniž by upustil od posluchačské přitažlivosti. Z novějších děl je třeba připomenout Kvartet in C pro flétnu, housle, violoncello a klavír (věnováno souboru Ensemble Martinů, 2000 - 2001), třívětou Sonátu pro pozoun a klavír (2004-2006) a Dvojkoncert pro housle, klavír a orchestr (2006-2008), jehož interprety na festivalu Pražské premiéry 2009 byli František Novotný, Daniel Wiesner a Jihočeská komorní filharmonie s dirigentem Stanislavem Vavřínkem.

V říjnu 2017 byla v DKJT v Plzni uvedena Kubičkova opera Jakub Jan Ryba na libretto Jaroslava Gillara podle divadelní hry Josef Boučka Noc Pastýřů.

Dílo

 

Skladby pro orchestr (nebo pro sólový nástroj a orchestr)

 

Koncert pro klavír a orchestr č. 1 (1975), ČHF 18'
Sinfonietta pro komorní orchestr (1977), ČHF, vyd. ČRo (partitura a hlasy), nahr. ČRo 14'
Symfonie č. 1 pro velký orchestr (1977-1980), ČHF, vyd. ČRo, nahr. PA, nahr. ČRo 20'
Koncert pro klavír a orchestr č. 2 (1984-86), ČHF, nahr. PA 15'
Prolog pro velký orchestr (1985-87), ČHF, r ČRo 8'
Concertino - Divertimento, pro klarinet a komorní smyčcový orchestr (1999) 12'
Dvojkoncert pro housle, klavír a orchestr (2006-08), vyd. ČRo /partitura a hlasy/, nahr. ČRo, (Prem.: Dvořákova síň, Rudolfinum, Pražské premiéry 2009) 17'
Pastorále a prskavka pro tubu a klavír (pozdější verze s komorním smyčcovým orchestrem) (2009-10) 6' (Premiéra verze s orchestrem: Martiný sál, HAMU v Praze, Jan Adamec a Praga Camerata - dirigent Pavel Hůla na festivalu dny soudobé hudby, 3. 11. 2014)

Skladby vokální a vokálně instrumentální

Písně o skryté kráse pro alt, flétnu, violu a harfu na slova J. Riedlbaucha (1976), ČHF, nahr. PA 9' (též ČRo)
Písně citové a žertovné pro soprán a komorní orchestr na slova B. Mathesia a P. Verlaina (1978), ČHF, nahr. ČRo 13'
Balada o očích topičových pro smíšený sbor s barytonem a kontraaltem sólo na stejnojmennou báseň J. Wolkera (1978), ČHF 5'
Okamžiky I., písňový cyklus na verše M. Tůmy pro vyšší hlas a klavír (1981-1982), ČHF, nahr. PA 8'
Okamžiky II., písňový cyklus pro vyšší hlas a klavír na verše Miloše Tůmy (1985-87), ČHF, nahr. PA 7'
Tři fresky pro smíšený a dětský sbor, varhany a bicí nástroje na slova české středověké poezie (1997-2000), vyd. Bärenreiter Praha s.r.o. /partitura a hlasy/ 25'
Strom, cyklus písní pro baryton a klavír (smyčce) na verše Vladimíra Holana (ze sbírky "Asklépiovi kohouta") (2008-09) 12'
Návraty, pro ženský sbor s hobojem na verše Fráni Šrámka a Jaroslava Seiferta (2011) /věnováno Foersterovu Komornímu pěveckému sdružení/, 3 části: 1. Odjezdy (ze sbírky Fr. Šrámka: Splav), 2. Ruce (ze sbírky Fr. Šrámka: Nové básně), 3. Píseň (ze sbírky J. Seiferta: Poštovní holub)  dur. cca 7'

Komorní díla 

Tři věty pro dechové kvinteto (1971), ČHF, nahr. ČRo 12'
Preludium, ukolébavka a toccata pro klavír (1972), PA 7'
Smyčcový kvartet č. 1 (1973) 14'
Sonatina pro flétnu a klavír (1974), vyd. Bärenreiter Praha s.r.o., nahr. ČRo, CD 7'
Kvartetino pro dvoje housle, viola and violoncello (Druhý smyčcový kvartet) (1980), ČHF, nahr. ČRo 10'
Písně beze slov, pro kytaru (1981), ČHF 4'
Variace na dětský popěvek pro klavír (1981), ČHF, nahr. ČRo 6'
Rozhovory, kvintet pro dvoje housle, dvoje violy a violoncello (1982), vyd. Bärenreiter Praha s.r.o., /partitura a hlasy/, CD ČRo "Česká soudobá hudba - Smyčcové kvartety I." 13'
Hry pro hoboj a klavír (1983), ČHF 6'
Sonáta pro housle a klavír (1987-89), ČHF, vyd. Bärenreiter Praha s.r.o., nahr. ČRo 16'
Smyčcový kvartet č. 3 (ke 150. výročí narození A. Dvořáka) (1989-91), ČHF, nahr. ČRo 17'
Cesta, passacaglia a toccata pro varhany (1991-93) 10'
Sonatina pro klarinet a klavír (1994), nahr. ČRo 12'
Concertino - Divertimento pro klarinet, 2 housle, violu a violoncello (1996-97), nahr. ČRo 12'
Hrátky (hravé i dravé) - rondo pro kontrabas a klavír (1997), vyd. Bärenreiter Praha, s.r.o. /partitura a sólový hlas/, nahr. ČRo  8'
Kvartet in C, pro flétnu, housle, violoncello a klavír (2000-2001), nahr. ČRo, CD "Setkávání - odcházení", vyd. Triga TR0112132   17'
Dueta pro housle a kontrabas (2003-04), nahr. ČRo 10'
Sonáta pro pozoun a klavír (2004-2006), vyd. ČRo /partitura a sólový part/ 14'
Divertimento pro tři klarinety a basový klarinet (2002-03), nahr. ČRo 11'
Divertimento pro čtyři saxofony /2. verze předchozí stejnojmenné skladby/ (2005) 11'
Pastorále a prskavka pro tubu a klavír (2009-10) 6'
Variace na "Slona" C. Saint-Saënse pro kontrabas a pozoun (2010) 9'
Komorní koncert pro kontrabas a dechové kvinteto (2017-18) 9'

Skladby pro děti 

Malovaný džbán, říkadla pro dětský sbor na verše M.Tůmy (1977), PA 7'
1. verze: s dopr. zobcové flétny a bicích nástrojů (1977), ČHF 7'
2. verze: s dopr. klavíru (1977), PA 7'
Čtyři malé skladby pro mladé pianisty (1980), ČHF 4'

Literatura

- Český hudební slovník osob a institucí - Centrum hudební lexikografie. Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/)

 - Miroslav Kubička: Dvojkoncert pro housle, klavír a orchestr, naps. Otomar Kvěch, in: Hudební rozhledy 09/2010

Inzerce