Skladatelé

Kapr Jan

12.3.1914—29.4.1988

Životopisná data

Skladatel Jan Kapr se od dětství učil hudbě, které se po těžkém úrazu začal od 16 let věnovat výhradně. Vystudoval na pražské konzervato­ři a poté na její mistrovské škole skladbu (v letech (1933-38 a 1938-40) u profesorů Jaroslava Řídkého a Jaroslava Křičky. Po absolutoriu působil 7 let jako hudební režisér pražského rozhlasu, v letech 1950-52 byl šéfredaktorem vydavatelství Orbis. V letech 1961-72 jako docent skladby na brněnské Janáčkově akademii múzických umění vychoval řadu skladatelů, mezi nimi Milana Slavického, Evžena Zámečníka aj. Jan Kapr je také autorem několika pozoruhodných teoretických studií a knihy Konstanty, přinášející osobitou syntézu soudobých hudebních směrů. Těžiště jeho celoživotní aktivity však tkví ve skladatelském díle.

V Kaprově tvorbě let čtyřicátých a padesátých převažovala tehdy běžná tematika lásky k rodné zemi (Píseň o rodné zemi, Domov) a projevil se zde i autorův blízký vztah ke sportovní tematice (Maraton, Olympijská symfonie). V poválečných letech vytvořil Kapr i řadu filmových hudeb. Kaprův kompoziční styl se v té době vyvíjel v rámci rozšířené tonality, ale během šedesátých let se začal výrazně na jeho skladbách projevovat vliv studia tehdy nových, racionálnějších kompozičních technik tzv. Musica nova. Kapr začal věnovat zvýšenou pozornost zvukové barvě, zkoumal artikulační možnosti různých nástrojů a lidského hlasu (Cvičení pro Gydli, Testimonianze, Rotace 9, Oscilace aj.), ověřoval možnosti nových zvukových zdrojů a jejich kombinací s tradičními (např. Šifry s podílem elektronických zvuků). Zatímco během tohoto období vznikala díla převážně komorní, počínaje sedmdesátými léty vznikla na bázi již ustáleného, osobitě barvitého hudebního jazyka díla monumentální, syntetizující autorovo celoživotní směřování. Vedle rozsáhlých symfonických a vokálně symfonických děl (VII. symfonie \"Krajina dětství\", VIII. symfonie \"Campanae Pragenses\", IX. symfonie \"Josef Mánes\" a X. symfonie \"Lanžhotská\") napsal Kapr v tomto svém vrcholném období i významné skladby vokální, inspirované podněty ze světové (Guten Morgen, Stern, Vendanges) i české literatury Mánesův orloj) a řada pozoruhodných děl komorních (Šachová sonáta pro 2 klavíry, IV. klavírní sonáta, VIIl. smyčcový kvartet, Woodcuts, Barvy ticha aj.). Kaprův strukturálně a zvukově bohatý jazyk dostával postupně stále výraznější emocionální naléhavost a vedle podnětů světového hudebního vývoje se zde projevuje opět autorova bytostná spjatost s rodnou zemí a jejím kulturním dědictvím.

Kaprova tvorba z posledních dvou desetiletí jeho činnosti se stala mezinárodně známým pojmem, Cvičení pro Gydli, Dialogy pro flétnu a harfu a řada dalších, převážně komorních a vokálních děl se dočkala početných repríz v mnoha zemích, jeho skladby měly úspěch na Mezinárodní skladatelské tribuně UNESCO, staly se předmětem zájmu domácích i zahraničních vydavatelství a ínterpretů. Jeho kompozice byly zařazeny rovněž do rozhlasového vysílání více států; jedním z nejvýznamnějších úspěchů Kaprovy tvorby byla v tomto směru v roce 1980 mnichovská koncertní a současně rozhlasová světová premiéra VIII. symfonie \"Campanae Pragenses\" v sérii koncertů Bavorského rozhlasu Musica viva.

Dílo

A) Symfonické skladby

Marathon, symfonické scherzo (1939) 12\'
I. symfonie pro velký orchestr (1942) 26\'
II. symfonie pro velký orchestr (1946), ČHF 38\'
Symfonietta pro malý orchestr (1947), ČHF 16\'
III. symfonie pro malý orchestr (1956), ČHF, (konečná verze 1974) 18\'
Svita pro velký orchestr (1956), ČHF 25\'
Letní předehra pro velký orchestr (1957), ČHF 11\'
IV. symfonie pro velký orchestr (1958), ČHF 32\'
V. symfonie \"Olympijská\" pro žestě, bicí, 2 klavíry, varhany, housle a kontrabasy (1959, konečná verze 1963), ČHF, Panton 28
VI. symfonie pro malý orchestr (1964), SU 19\'
VII. symfonie \"Krajina dětství\" pro dětský sbor a velký orchestr na slovenskou lidovou poezii (1968), o SU 34\' VIII. symfonie \"Campanae Pragenses\" pro smíšený sbor (na texty nápisů na pražských zvonech), velký orchestr a mgf pás se zvukem zvonů, (1971, konečná verze 1977) 53\'
Anachron pro komorní orchestr (1974), 11\'30\"
IX. symfonie \"Josef Mánes\" pro velký orchestr (1982) 25\'
Symfonietta č. 2 pro orchestr (1984) 15\'
X. symfonie \"Lanžhotská\" pro dva vokální sólisty a velký orchestr (1985) 50\'

B) Koncertantní skladby

II. koncert pro klavír a orchestr (1953), ČHF 36\'
Koncert pro housle a orchestr (1955), SNKLHU 29\'
Koncertantní variace pro flétnu a smyčcový orchestr (1958), SNKLHU 15\'
Fantazie pro housle a orchestr (1960), ČHF, o EdS (verze pro housle a klavír) 11\'
Omaggio alla tromba pro trubku a instrumentální soubor (1968), ČHF, o SU 11\'
Concertino pro klarinet a komorní soubor (vlc, pf, bicí), (1975) 15\'
Koncert pro akordeon a malý orchestr (1981) 19\'
III. koncert pro klavír a orchestr \"E.G.\" (1986), ČHF 28\'

C) Komorní hudba

a) pro klavír a sólový nástroj

I. sonáta pro klavír (1945), HM 23\'
Domov I a II. Cyklus klavírních skladeb (1953 a 1955), SNKLHU, o SU 23\' (I.)  24\' (II.)
III. sonáta pro klavír (1963) 17\'
Sonáta pro cimbál (1968), CD Podium - \"Katerina Zlatníková - Zymbal-Musik aus Prag\"  11\'
Intermezzo pro flétnu a klavír (1968) 8\'
Šachová sonáta pro dva klavíry nebo klavír a mgf pás s partem 2. klavíru (1972) 18\'
Příležitosti (Opportunities), cyklus klavírních skladeb (1976) 28\'
Signály pro trubku a klavír (1976) 11\'30\"
IV. sonáta pro klavír (1981) 17\'
Monology pro sólový klavír (1984) 18\' 

b) pro smyčcové kvarteto

III. smyčcový kvartet (1953), ČHF, SNKLHU, o SU 22\'
IV. smyčcový kvartet (1958) 34\'
VI. smyčcový kvartet s barytonovým sólem na slova Renáty Pandulové (1963), ČHF, SHV, o SU 16\'
VII. smyčcový kvartet (1965) 11\'
VIII. smyčcový kvartet pro violu (jako hlavní nástroj), dvoje housle a violoncello (1976), o Panton 18\'

c) pro další komorní soubory

Dialogy pro flétnu a harfu (1965), SHV 22\'
Šifry pro klavír, bicí nástroje a elektronické zvuky (1966), Panton, o Panton 11\'
Oscilace pro housle a komorní soubor (cl, tr, pf, vlc, perc) (1966), ČHF 11\'
Rotace 9 (Krystal) pro housle, violu, violoncello a klavír (1967), SU, o SU, 9\'
Testimonianze (Svědectví). Skladba pro čtyři instrumenty (bcl, vl, vlc, pf), sólo a tutti se světelnou režií (1969), ČHF, 55\'
Woodcuts (Dřevoryty), pro 4 trubky a 4 trombóny (1973)  11\'
Barvy ticha pro 8 nástrojů (1973)  11\'
Circuli pro housle a akordeon (1974) 5\'30\"
Sonáta pro flétnu, lesní roh a klavír (1976) 20\'
Sonatina pro housle, violu, violoncello a akordeon (1977)
Clavicello pro klarinet a violoncello (1981)
Brněnské allegro pro žestový soubor (1983), CD Český rozhlas 1997
Miniatury pro klarinet, hoboj a violoncello (1984)

D) Vokální hudba

Piseň rodné zemi. Kantáta pro smíšený sbor a orchestr na slova Josefa Hory (1940) 43\'
Sny a plány. Cyklus smíšených sborů na soudobou poezii (1960), ČHF, o SU (část: Sny námořníků) 15\'
Dítě. Písňový cyklus pro mezzosoprán a klavír na texty soudobých českých básníků a lidové poezie (1963) 15\' Contraria Romana. Osm písní pro baryton a malý or­chestr (nebo klavír) na texty klasické latinské poe­zie (1965), ČHF 11\'
Cvičení pro Gydli. Čtyři studie pro soprán, flétnu a harfu (1967), EdS, EBP, o SU, o Hungaroton, CD Vista Records 9\'
Musica per Mila pro soprán a harfu (1970), verze pro soprán a komorní orchestr (1977) 7\'
Guten Morgen, Stern, cyklus smíšených sborů na ně­mecké a latinské texty Christiana Morgensterna (1973) Stínohra - Snář pro soprán, flétnu (altovou flétnu) a harfu (1972, nová verze 1976)
Vendanges. Písně pro soprán, baryton a klavír na francouzské texty Paula Verlaina (1975)
Mánesův orloj. Cyklus smíšených sborů a capella na texty Františka Hrubína (1983)

E) 0pera

Muzíkantská pohádka. Opera na námět hry Marie Kubátové \"Jak přišla basa do nebe\", libreto Libuše Tomášková (1962)

F) Instruktivní skladby

Zvonky, plačky, motovidla, 21 instruktivních skladeb pro klavír (1970) 36\'
Pískánky pro zobcovou flétnu a klavír (1971 ), Schott Music Panton 10\'
Dvojhrátky pro dva dechové nástroje, Cyklus instruktivních skladeb (1985), Schott Music Panton 15\'

Literatura

Bártová, Jindřiška: Jan Kapr, Brno 1994

Inzerce