Skladatelé

Životopisná data

Karel Husa se v dětství učil hře na housle a na klavír a po maturitě byl v roce 1939 přijat na Pražskou konzervatoř, kde studoval skladbu ve třídě Jaroslava Řídkého, českého skladatele výrazně tradicionalistického zaměření, a dirigování ve třídě Metoda Doležila a Pavla Dědečka. Již v době studií se dostavily prvé Husovy skladatelské úspěchy, především jeho Sonatina pro klavír op.1 byla mnohokrát provedena, vydána tiskem a příznivě oceňována kritikou. V lednu 1945 Karel Husa také s úspěchem dirigoval Pražský symfonický orchestr při provedení vlastní absolventské práce na Pražské konzervatoři (Předehra pro velký orchestr op. 3).
Po skončení války byl Husa přijat na mistrovskou školu Pražské konzervatoře a absolvoval ji v roce 1947. Současně se však rozhodl pokračovat ve studiu skladby a dirigování v Paříži. Jeho konzultanty ve skladbě se v roce 1946 stávají Arthur Honegger a Nadia Boulanger, jeho učiteli dirigování Jean Fournet, Eugéne Bigot a André Cluytens. Diplomy absolventa oboru dirigováni na Ecole normale de musique de Paris a na Conservatoire de musique de Paris mu otevřely cestu k předním světovým tělesům a k velkým dirigentským úkolům. Husa dělil svůj čas mezi práci skladatelskou a dirigentskou a stále intenzívněji se zapojoval do pařížského hudebního dění. 
V téže době se oslabují jeho kontakty s domovem. Po politickém převratu v Československu v roce 1948 se již Karel Husa do vlasti nevrátil a jeho skladby prakticky zmizely z českého koncertního života. Československý hudební slovník, vydaný v roce 1963, uvádí sice ještě jeho heslo a charakterizuje ho jako "vyspělého skladatele veliké hudebnosti a vynalézavosti", pokud však jde o veřejné uvádění jeho skladeb, poslední velkou událostí byla premiéra jeho I. smyčcového kvartetu, která se uskutečnila 27. května 1948 na tehdy již renomovaném mezinárodnim hudebnim festivalu Pražské jaro. Interpretem bylo Smetanovo kvarteto, jemuž byla skladba věnována. Tato skladba byla vyznamenána cenou Lili Boulanger 1950 a cenou festivalu v holandském Bilthovenu 1951 a mnohokrát znovu provedena, mj. na festivalu Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu v Bruselu (1950), na festivalech v Salzburgu (1950), v Darmstadtu (1951), v Holandsku (1952) aj.
V roce 1954 nabídlo Husovi Music Department of Cornell University v Ithace, New York, aby převzal na této universitě vyučování skladby a hudební teorie a vedení orchestru. Husa se rozhodl nabídku přijmout a v březnu 1954 přijel se svou ženou a dvěma dcerami do USA. V roce 1959 se stal americkým občanem a jeho původně časově omezené působení na Cornell University se změnilo v trvalé. Kromě práce skladatelské, pedagogické i dirigentské byl častým hostujícím dirigentem orchestrů v USA, v mnoha západoevropských zemích i v Asii. V roce 1992 ukončil svoji pedagogickou činnost na zmíněné univerzitě a odešel do důchodu. Po roce 1989 Karel Husa často přijížděl do své vlasti, kde také dirigoval některá svá díla (zvláště symfonickou verzi Hudby pro Prahu 1968, např. s orchestrem České filharmonie na abonentních koncertech v roce 1993).

Ocenění a pocty

Za svůj 3. smyčcový kvartet dostal v roce 1969 prestižní Pulitzerovu cenu, jeho Violoncellový koncert byl odměněn významným oceněním Grawemeyer Award v roce 1993. V roce 1974 byl zvolen členem Belgické královské akademie věd a umění, řada amerických univerzit ho poctila čestným doktorátem, získal stipendium Guggenheimské nadace, ocenění od americké Akademie umění (American Academy of Arts and Letters), od UNESCO, Nadace Koussevitského, v České republice mu prezident Havel udělil Zlatou medaily za zásluhy (1995), dále obdržel čestný doktorát Akademie múzických umění (20. října 2000), Stříbrnou medaily hlavního města Prahy, čestný doktorát Masarykovy univerzity v Brně (2000) aj.

Charakteristika umělecké tvorby

Za svého pařižského působení Karel Husa složil již řadu významných děl (mj. Divertimento pro smyčcový orchestr, Concertino pro klavír a orchestr, Evocations de Slovaquie, Musique d'amateurs, Portrét pro smyčcový orchestr, I. symfonie, I. sonáta pro klavir ad.). Skladatelovým východiskem v tomto období zprvu zůstává kompoziční styl ovlivněný zejména Vitězslavem Novákem, ale i Janáčkem, Bartókem a Stravinskym, postupně lze v jeho hudbě sledovat tvůrčí osvojování a vstřebávání nových podnětů a tehdy moderních kompozičních technologií, včetně tzv. dodekafonie a serialismu. V jeho hudební řeči nalézají nadále své místo i prvky folklóru skladatelovy rodné země. Již v pařížském období lze také v Husově tvorbě zaznamenat dva póly a z nich vyplyvající dvě linie: na jedné straně je to hudba určená stanovenému bezprostřednimu účelu, tedy jakási "Gebrauchsmusik" svého druhu (napřiklad Musique d'amateurs, komponovaná na objednávku UNESCO, Čtyři malé skladby pro smyčce, Fantasies pro orchestr, Divertimento pro žestě, Osm českých duet pro klavír na čtyři ruce] a na druhé straně hudba nejvyšších aspirací, velké technické i umělecké náročnosti. 

Teprve během prvního desetiletí svého pobytu v USA dozrává Husova skladatelská osobnost ke svrchovanému a osobitému mistrovství a jeho skladby začaly být provozovány i světově proslulými interprety, soubory a orchestry. Jeho tvorba z ameríckého období zahrnuje přes čtyřicet orchestrálních i komorních skladeb. Vyznačnou součástí katalogu Husovy tvorby jsou skladby pro velký dechový orchestr (symphonic band), který skladatel pojímá jako těleso umělecky rovnocenné symfonickému orchestru a jemuž svěřuje i nejzávažnější umělecká poselství. Píše díla virtuózního charakteru, která mohou provést jen komorní soubory nebo orchestry nejvyšších kvalit (např. III. smyčcový kvartet pro Fine Arts Quartet, nebo Koncert pro orchestr, který vzníkl na objednávku New York Philharmonics).  Vedle toho napsal mnoho skladeb pro skromnější hráčské možnosti studentského univerzitního orchestru a sboru (např. Festive Ode for Academic Occasion, komponovaná ke stému vyročí Cornell University). Na objednávku symfonického dechového orchestru University of Louisville Wind Symphony napsal ještě v roce 2006 náročný koncertní kus Cheetah (premiéra v březnu 2007).  

 

 

 

Dílo

Orchestrální skladby

DIVERTIMENTO PRO SMYČCOVÝ ORCHESTR [1948) 15' ed. Schirmer (Sch)
CONCERTINO PRO KLAVÍR A ORCHESTR [1949] 15' 2-2-2-2, 2-2-0-0, perc, str (také ve verzi pro dva klavíry) Sch
HUDBA PRO AMATÉRY - Čtyři snadné kusy (1953) 15' ob, tpt, perc, str; Sch
PORTRÉT PRO SMYČCOVÝ ORCHESTR (1953) 12' Sch
SYMFONIE Č. 1 (1953) 27' Schirmer, o CRI (SD-261) CRI [CD 592)
FANTAZIE PRO ORCHESTR (1956) 19' 1 [pic)-1-1-0, 0-3-0-0, perc, pf, str; Sch, o GR [GS-1054), o EDUL [ED-023]
NOKTURNO z Fantazie pro orchestr [1956] 7' 1 [pic-1-1-0, 0-3-0-0, perc, pf, str Sch, o CRI [SD-261)
POÉM PRO VIOLU A KOMORNÍ ORCHESTR [1959) 13' ob, hn, pf, str; (Také pro violu a klavir) Schirmer
ELEGIE A RONDO PRO ALTSAXOFON A ORCHESTR [1981) 10'   2-2-2-2, 2-2-0-0, perc,pf,str  (také pro altsaxofon a klavír) L
MOZAIKY PRO ORCHESTR (1961) 15' 1 (pic-1[E. hn)-1[bcl]-1, 2-2-2-0, timp, perc, cel, hp, pf, str Sch, o CRI (SD-221), CRI [CD 592)
FRESKA PRO ORCHESTR [1963) 11' 3-3-3-3, 4-3-3-1, perc, hp, pf, str AMP
SERENÁDA PRO DECHOVÝ KVINTET, SMYČCE, XYLOFON A HARFU (1963) 15' L, o CRI (SD-261), CRI [CD 592) [také pro dechový kvintet a klavír)
KONCERT PRO ŽESŤOVÉ KVINTETO A SMYČCOVÝ ORCHESTR (1965) Soli: 2 tpt, hn, tbn., tuba 25' L
HUDBA PRO PRAHU 1968 [1968] 19' 3-3-3-3, 4-4-3-1, timp, perc, cel, hp, pf, str (také pro koncertní dechový orchestr) AMP, o LO (LS 722)
DVA MICHELANGELOVY SONETY [1971) 16' 3-3-3-2, 4-3-3-1, timp, perc, hp, str; AMP, o L0 [LS 725)
KONCERT PRO TRUBKU A KONCERTNÍ DECHOVÝ ORCHESTR  (1973) 3,3,3,3-4,4,3,1 - timp, 3 perc, cbs 14' (také pro trubku a klavír) AMP
STATEČNÝ CÍNOVÝ VOJÁČEK. Pro vypravěče a orchestr podle pohádky H. Ch. Andersena (1974) 26' 2-2-2-2, 2-2-0-0, timp, hp, perc, str
MONODRAMA, balet ( 1976 ) 23' AMP, o LO [LS 799, LDC 005)
PASTORALE PRO SMYČCOVÝ ORCHESTR (1979) 7' AMP
TROJSKÉ ŽENY, scény z baletu pro orchestr (1984] 22' 2-2-2-2, 2-2-1-0, timp, 3 perc, hp, pf, str AMP, o LO (LS-775)
SYMFONIE Č. 2 REFLECTIONS (ZRCADLENÍ) (1983) 20' 2-2-2-2, 2-2-0-0, timp, perc, hp, str AMP
SYMFONICKA SUITA (1984) 19' 3-3-3-3, 4-3-3-1, timp, 4 perc, hp, pf, str AMP
KONCERT PRO ORCHESTR (1986) 39' 3-3-3-3, 4-4-3-1, timp, 4 perc, hp, pf, str AMP
KONCERT PRO VARHANY A ORCHESTR (1988] 21' 3 tpts, timp, 2 perc, str   AMP
KONCERT PRO TRUBKU A ORCHESTR (1987) 20' 2-2-2-2, 2-2-0-0, timp, 3 perc, hp, str (také pro trubku a klavír) AMP
KONCERT PRO VIOLONCELLO A ORCHESTR (1988) 27' 3-3-3-3, 4-3-3-1, timp, 3 perc, hp, str  AMP
PŘEDEHRA "MLÁDÍ" (1991)
KONCERT PRO HOUSLE A ORCHESTR (1992) 28' 3(pic)-2+ca-2(+bcl)-2+cbn/4331/timp
CELEBRACIÓN FANFARE (1996) 2'
CELEBRACIÓN (1997) 6'  3333/4331/timp/3 perc/hp/str

Skladby pro dechové a bicí nástroje, skladby pro symfonický dechový orchestr

DIVERTIMENTO PRO ŽESŤOVÉ A BICÍ NÁSTROJE (1959) 15' (Rozšiřená verze vybraných částí z Osmi českých duet z roku 1955]
KONCERT PRO ALTSAXOFON A KONCERTNf DECHOVÝ ORCHESTR (1967) 20' [také pro altsaxofon a klavir) AMP, o GC (ATH-5066),
HUDBA PRO PRAHU 1968 (1968) 19' (původní verze pro koncertní dechovy orchestr) AMP, o GC [CRS-4134), BM [BP-136], CBS Master Works [MK 44916, CD j, MARK [MCD 650 )
APOTEÓZA TÉTO ZEMĚ [1970) 25' [původní verze pro koncertní dechový orchestr, nová verze (1990] pro koncertní dechový orchestr a sbor) (1990) AMP, o GC [CRS-4134]
KONCERT PRO BICI NASTROJE A DECHOVÝ SOUBOR (1971) 18' (Pět sólistů na bicí nástroje) AMP, o GC [ATH-5066)
KONCERT PRO TRUBKU A KONCERTNÍ DECHOVÝ ORCHESTR [1973) 14' (Také pro trubku a klavír) AMP
AL FRESCO PRO KONCERTNí DECHOVÝ ORCHESTR (1973) 12' AMP, o GC (ATH-5OBB)
FANFARA PRO ŽESŤOVÉ A BICÍ NASTROJE (1980) 6' AMP
INTRÁDY A INTERLUDIA PRO SEDM TRUBEK A BICÍ NÁSTROJE (1980) 15' AMP
KONCERT PRO DECHOVÝ ANSÁMBL [1982) 19' [Velky dechovy soubor) AMP, o MARK PC-23700
KONCERTINO PRO KLAVIR A SOUBOR DECHOVÝCH NASTROJŮ (1984)°15' [Revize skladby z roku 1949, pro klavir a malý dechový soubor (také ve verzi pro dva klavíry)
SMETANOVSKÁ FANFÁRA [1984) 4' [Velký dechový soubor) AMP, o MARK (MCD 650]
CHEETAH pro symfonický (koncertní) dechový orchestr (2007)

Vokálni a vokálně symfonické skladby

DVANÁCT MORAVSKÝCH PÍSNÍ pro sólový hlas a klavír [1956) 16' AMP, o RR (ES-12), GR [GSC-1073]
SLAVNOSTNÍ ÓDA pro sbor a orchestr (1964) 4' Text Eric Blackall, (Také pro smišeny sbor a dechový orchestr nebo žesfovy soubor nebo varhany) HG
APOTEÓZA TĚTO ZEMĚ pro sbor a symfonický orchestr [1972) 25' AMP, o LO [LS 799, LDC 005J (Původni verze skladby pro koncertní dechový orchestr je z r. 1970 )
AMERICKÉ TE DEUM pro baryton, smíšeny sbor a orchestr (1977) 45' Texty zpracoval Karel Husa podle těchto autorů a pramenů: Henry David Thoreau, Ole E. Rplvaag, Otakar B~ezina, lidové a liturgické prameny (Také ve verzi pro baryton, sbor a dechový soubor z roku 1976] AMP
"ČAS OD ČASU JSOU JITRA ... ", smíšený sbor a cappella [1981) 6' Text Henry David Thoreau (Z Amerického Te Deum) AMP
Tři MORAVSKÉ PÍSNĚ pro smíšeny sbor a cappella (1981) 10' AMP
"KAŽDÝ DEN", smíšený sbor a cappella [1981] 7' Text: Henry David Thoreau, AMP
KANTATA PRO MUŽSKÝ SBOR A ŽESŤOVÉ KVINTETO (1983) 18' Text: Edwin A. Robinson, Emily Dickinson, Walt Whitman AMP

Jevištní díla

MONODRAMA - Ballet [1978) 23' 3-3-3-3, 4-3-3-1, timp, perc, hp, str
AMP, o LO (LS-799, LDC-005)
STATEČNÝ CÍNOVÝ VOJÁČEK. Balet na námět pohádky Hanse Christiana Andersena [1974) 2B' 2-2-2-2, 2-2-0-0, timp, hp, perc, str; AMP
TROJSKÉ ŽENY. Balet [1980) 45' 2-2-2-2, 2-2-1-0, timp, 3 perc, hp, pf, str AMP, o LO [LS-775)

Skladby pro klávesové nástroje

SONATINA PRO KLAViR [1934) 12' AMP, o GC (CRS-4175)
SONÁTA PRO KLAVÍR Č. 1 (1950) 23' Sch, o GC [CRS-4175)
OSM ČESKÝCH DUET PRO KLAVÍR NA ČTYŘI RUCE (1955) 18' Sch, o ORS (81412)
ELEGIE PRO KLAVÍR [1957) 5' L, o GC (CRS-4175)
SONÁTA PRO KLAVÍR Č. 2 [1975) 18' AMP, GC (CRS-4175)
FRAGMENTY PRO VARHANY [1986) 6' AMP

Hudba pro komorní soubory

SMYČCOVÝ KVARTET Č. 1 (1948) 18' Sch, o LPI [PLI-117J
SLOVENSKÉ EVOKACE pro klarinet, violu a violoncello (1951] Sch, o GR [GS-1008J, PH (PHCD 113] 15'
SMYČCOVÝ KVARTET Č. 2 (1953) Sch, o ER [3290), PH [PHDC 113)
ČTYŘI MALÉ KUSY PRO SMYČCE (1955) 16' Sch,
POEM PRO VIOLU A KLAVÍR [nebo komorní orchestr) [1959) 13' Sch
SERENÁDA PRO DECHOVÝ KVINTET A KLAVÍR (1963) 15' [Viz také Orchestrálni skladby) L
ELEGIE A RONDO PRO ALTSAXOFON A KLAVÍR [1961) 10' [také s orchestrem ) L, o BR
DVĚ PRELUDIA PRO FLÉTNU, KLARINET A FAGOT (1966) 12' L, o VP [SVBX-5307)
KONCERT PRO ALTSAXOFON A KLAVÍR (1967) 20' (také s orchestrem) AMP, o BR [ 12161. BR [ 1203 )
SMYČCOVÝ KVARTET č. 3 [1968)19' AMP, o ER (3290), PH [PHCD 113)
DIVERTIMENTO PRO ŽESŤOVÉ KVINTETO [1968) 16' [Rozšířená verze vybraných částí z Osmi českých duet z roku 1955) AMP, o UIO GC CRS-4114)
SONÁTA PRO HOUSLE A KLAVÍR [1973) 30' AMP, o GR [GS-1023]
KONCERT PRO TRUBKU A KLAVÍR (1973) 14' (Také pro trubku a dechový orchestr) AMP
KRAJINOMALBY PRO ŽESŤOVÉ KVINTETO [1977) 22' 2 tpts, hn, tbn, tu AMP, o CRI (SD-192), CRI (CD 592)
TŘI TANEČNÍ SKICI PRO BICÍ NÁSTROJE [1979) 18' 4 nebo více hráčů AMP
SONATA A TRE pro housle, klarinet a klavír [1982) 20' AMP, o GR [S-648)
VZPOMÍNKY PRO DECHOVÉ KVINTETO A KLAVÍR (1982) 21' AMP
VARIACE PRO HOUSLE, VIOLU, VIOLONCELLO A KLAVÍR (1984) 21' AMP, o Orion [ORS-86498)
INTRÁDA PRO ŽESŤOVÉ KVINTETO [1984) 3' AMP
SMYČCOVÝ KVARTET Č. 4 [1990) 22'
JEZERO CAYUGA /VZPOMÍNKY/ pro smyčcové, dechové a žesťové kvarteto, klavír a bicí nástroje (1991) 23´

Raná nepublikovaná díla

SMYČCOVÝ KVARTET OP. 2 [1943) cca 20'
PŘEDEHRA PRO VELKÝ ORCHESTR OP. 3 (1944) 8'30" 3-3-3-3, 4-3-3-1, timp, perc, 2 hps, str
SINFONIETTA PRO ORCHESTR OP. 4 [1944) 20' pic, 2-2-2-2, 2-2-0-0, perc, hp, str
SUITA PRO VIOLU A KLAVfR OP. 5 [1945)15'
SONATINA PRO HOUSLE A KLAVÍR OP. 6 (1945) 15'
TŘI FRESKY PRO ORCHESTR OP. 7 [1947) cca 27' Obs.: 3-3-3-3, 4-3-3-1, timp, perc, pf, 2 hps, str
[Původní verze, viz také Orchestrální hudba)

 

Literatura

Vysloužil, Jiří: Karel HUSA: Skladatel mezi Evropou a Amerikou, vyd. Akademie múzických umění, Praha 2011, s. 187

Inzerce