Skladatelé

Linka Arne

6.2.1938—6.3.1999

Životopisná data

1938 - narodil v učitelské rodině s rozvětvenou kantorskou rodinnou tradicí.
1939 - přestěhoval se s rodiči do obce Zdounky
1944 - otec ho naučil hrát podle not, přehrál celou Bayerovu klavírní školu.
1945 - byl mimořádně přijat do hudební školy MORAVAN v Kroměříži
1946 - upravuje si zpaměti do dvojhlasu lidové písně a skládá umělé písně, ke kterým si sám píše slova. Okouzlují jej autíčka, vlaky a parní válce. Tato záliba jej neopustí po celý život.
1950 - získal 3. cenu v celostátním kole STM v Brně za klavírní hru a improvizaci lidových písní.
1955 - absolvoval s vyznamenáním kroměřížské gymnázium (jedenáctiletou střední školu) s kontrakcí dvou ročníků (1953 - 1955). Rodiče se stěhují do Kroměříže.
1959 - absolvoval Státní hudební a dramatickou konzervatoř v Brně s vyznamenáním (1955 -1959 s kontrakcí dvou ročníků) jako posluchač klavírního oddělení prof. Viléma Vaňury.
1965 - ukončil základní vojenskou službu v Praze, kde působil v uměleckých souborech VES /Vojenský estrádní soubor a AUS VN /Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého/.
1969 - skončil uměleckou aspiranturu na JAMU v oboru skladby se specializací na hudební teorii (1966 - 1969).
1969 - 1972 na brněnské konzervatoři vyučoval hudební teorii, harmonii, hudební formy, korepetitorem tanečního oddělení.
1972 - je prohlášen doktorem filosofie (PhDr.) na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v oboru teorie a dějin hudby za disertační práci Dvojsměrná alterace VII. stupně přirozené tóniny mollové
1973 - nastoupil jako odborný asistent (obor hudební teorie a teorie skladby) na kompozičně-dirigentskou katedru Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (1973-1978), po dobu interního působení umělecko-organizační tajemník Studia soudobé hudby JAMU. Spolupráce se smíšeným sborem "Moravan" Kroměříž. 1.)
1975 - dokončuje práci "Muzikoterapie - mladá metoda se starou tradicí" (text přednesen a doplněn autorovou klavírní hrou v Brně, Kroměříži, roku 1977 v Olomouci a ještě pro lékaře v Brně - Černovicích). Vystupuje pravidelně s tímto tématem.
1977 - pravidelná spolupráce s brněnským Divadlem hudby (do roku 1995), kde pořádá cykly přednášek. 
1978 - ve svobodném povolání z důvodů "politické nepolitičnosti". Spolupracuje zejména s Československým rozhlasem v Praze, učí externě na JAMU v Brně a na Pedagogické fakultě brněnské univerzity (klavírní praxi) - v létech 1978 - 1983.
1979 - přednáší na vědecké konferenci JAMU (27.6) "Leoš Janáček a novodobá tektonika."
1980 - za vystoupení na jazzovém festivalu JAZZ '80 KROMĚŘÍŽ (19. 4.) dostává diplom za účast
1981- pravidelná činnost s Hudební mládeží PKO Brno (1981-1982)
1982 - u příležitosti 100. výročí založení Lidové školy umění v Kroměříži obdržel Pamětní list, 1. 10.)
1983 - přijat jako interní profesor hudební teorie na pražskou konzervatoř (1983 - 1990), přednáší v Domu kovoprůmyslu v Praze Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, obdržel diplom za spolupráci od organizačního výboru filatelistické výstavy "Výtvarné umění a hudba" v Kroměříži (11. 11.)
1985 - referát na hudebněvědeckém kolokviu "Na přelomu epoch a stylů" v Brně 1. října v rámci XX. mezinárodního hudebního festivalu "Hudba a slovo".
1986 - vystupuje na Jazzovém festivalu Kroměříž (květen) 
1988 - získává (konečně!) vlastní byt v Brně - je konec podnájmům a "kočovnému životu"
1989 - za kandidátskou disertaci "Hudební gramatika serijně dodekafonické skladby" (1984) získává kandidaturu věd o umění (CSc.) na Ústavu teorie a dějin umění ČSAV v Praze a je promován v Karolinu 2. listopadu.
1990 - v rámci rehabilitací je přizván opět jako řádný pedagog na JAMU od 1. září, kde vyučuje předměty: klavírní improvizace, rozbory skladeb u instrumentalistů, sluchová analýza, dějiny a teorie hudby pro posluchače tanečního oboru, metodika a vyučovatelská praxe pro dirigenty, klavírní praxe, seminář skladby, harmonie a polyfonie
1991 - píše habilitační práci Kapitoly o dodekafonii, byl zvolen předsedou správní Nadace při Gymnáziu v Kroměříži (9.11)
1992 - pořádal improvizační recitály v koncertních sálech, např. The Best of The Academy (Brno-JAMU 9/11), dále v České Lípě, Novém Boru, Kroměříži, Lipníku nad Bečvou, Litoměřících atd. Komponuje a nahrává muzikoterapeutické skladby pro prof. MUDr. Ferdinanda Knoblocha, CSc.(srpen), habilituje se 9. června v oboru hudební teorie na Hudební fakultě JAMU (docentem)
1993 - vystupuje v ČT "Hudební setkání s doc. Linkou" (poprvé 22. února, dále reprízy s velikým ohlasem), na mezinárodním lékařském kongresu ve Výškově obdržel Čestný diplom, improvizuje HUDBU K VERNISÁŽI brněnského kreslíře a karikaturisty Emila Hoffmanna, konané v "Martě" v Brně.
1994 - na brněnské konzervatoři předsedá 9. června konkurzní komisi pro improvizaci, působí jako klavírní improvizátor v rámci "Eine kleine Lachrnusik" na JAMU (17.11.).
1995 - v Kroměříži pořádá 18. ledna muzikoterapeutickou přednášku s improvizací.
1996 - 19. - 21. ledna se zúčastňuje v Kroměříži výcviku v Integrované psychoterapii, v Praze improvizuje se svým žákem Jiřím Pazourem v sále Hlaholu na dva klavíry (5.6.), účastní se přátelského večírku ve Zborovicích /pod názvem "Křeslo pro hosta" pořádala Tělovýchovná jednota SOKOL spolu s Obecním úřadem ve Zborovicích/ a obdržel pamětní medaili (18.10.)
1998 - 7. listopadu mu byla udělena bronzová medaile města Kroměříž od starosty Ing. Petra Dvořáka u příležitosti 150. výročí konání říšského sněmu.
1999 - vystupuje jako klavírní improvizátor (27. únor) v sále ZUŠ v Kroměříži, kde je provedena i jeho Druhá řada hanáckých písní dirigentem Ing. Vladimírem Blešou, náhle umírá dne 6. března v Brně, pochován na kroměřížském hřbitově.

 

 

Dílo

Výběr ze skladeb

Klavír a jiné klávesové nástroje

ČTYŘI INVENCE PRO KLAVÍR (1957 -1959) 1. Mesto malinconico - 2. Molto espressivo - 3. Elegianco, ma non troppo - 4. Giocoso;  Prem.: autor
KLAVÍRNÍ MINIUATURY (1960) 6 skladeb: 1. Nocturno - 2. Interludium. Allegro - 3. Largo malinconico e po co misterioso - 4. Polka. Allegro burlesco - 5. Andante mesto - 6. Finale
SONATINA PRO KLAVÍR op. 1 (1961) 1. Allegro assai - 2. Rubato. Tempo quasi andante - 3. Allegro molto. Feroce, Prem.: 3. 5. 1962 JAMU Brno, autor (též ČRo  Brno)
DVĚ KLAVÍRNÍ SKLADBY (1965)  1. Presto - 2. Andante,  Prem.: 1974 JAMU Brno, autor
FRAGMENTY op. 4a (1968), 2 skladby: 1. Moderato - 2. Andante, molto tranquillo, Prem.: 1968 Brno, autor
ORGANISMUS A MECHANISMUS op. 4b (1973) - dvě klavírní skladby, Prem.: 1973 Brno, autor
ZAPOMENUTÁ NOKTURNA op. 9 (1975-1976) - 1. Clair de lune - 2. Setkání v nedohlednu - 3. Andante noci - 4. Pa vor nocturnus - 5. Přístavy,  Prem.: 16/XI 1976 JAMU Brno, autor
ANATOMIE VÍLY I op. 11a (1976), Prem.: 1976 JAMU Brno, autor
ANATOMIE VÍLY II pro klavír s elektroakustickými efekty op. 11b (1976), Prem.: 1976 JAMU Brno, autor
LOVECKÝ ZÁMEČEK - třívětá svita pro čtvrttónový klavír a reprodukční techniku op. 12a (1976) 1. Intráda (Vivo) - 2. Romance (Grazioso) - 3. Finále (Menuetto, Presto), Prem.: 1976 Brno a poté 13/IV 1982 Malé divadlo hudby v Brně, autor
MINUTOVÉ VARIACE Es dur pro klavír a reprodukční techniku op. 12b (1976), Prem. 1976 Brno a poté oba opusy (12 a/b) 13. 4. 1982 Malé divadlo hudby v Brně, autor
UDlCKÝ RŮŽOVÝ SAD op. 13 (1977), Prem.: 18/XI 1977 JAMU Brno, autor
SONATINA č. 2, op. 15 (1979) 1. Jarní preludium - 2. Zvony domova
NEVIDITELNÉ OBRÁZKY Z DĚTSTVí op. 16. (1953 -1980) . Třináct návratů k tonalitě v nesnadném slohu: 1. Probuzení - 2. Na dvorku - 3. Předjaří - 4. Malý výlet (Rozčitadlo) - 5. Na loďce - 6. Cesta do školy - 7. Cesta vlakem - 8. U jezu - 9. Pohádka o smutné princezně - 10. Popelčin první valčík - 11. Traktor - 12. Ukolébavka - 13. Měsíc nad lesem a noc; Prem.: 1980 Brno, autor
ELEGIE (VARIAZIONl) PER ORGANO E CLAVICEMBALO op. 24 (1983)
PRELUDlUM A FUGA ClS MOLL (1990)
POSLEDNÍ JARO op. 40 (1992/94) - Sonáta pro klavír se závěrečným jazzovým zpěvem - jednovětá
NOCTURNO IN ES (1994)
SVATOVÁCLAVSKÉ PRELUDlUM (1995)
SNÍTKA NA JANÁČKŮV HROB (1981, 1998) Prem.: 3/III 1998 (Konzervatoř Brno, autor)

Orchestrální hudba

SYMFONIETA PRO VELKÝ ORCHESTR op. 2 (1963) 1. Introit. Presto - 2. Con moto ma non troppo - 3. Postludium. Presto P = Státní filharmonie Brno, 1963, dir. Jiří Hanousek - Čes. rozhlas Brno
MEMENTO. Triptychon pro orchestr op. 7 (1973) 1. Dvě minuty ticha - 2. Povstání - 3. Lidický růžový sad (Památce nevinných obětí druhé světové války)
PAOBRAZY - pětivětá svita pro Brno Brass Band (1976), Prem.: 1976 Brno Brass Band, dir. Evžen Zámečník
SECESNÍ SYMFONIE (1996 - 1998)

Koncertantní skladby

KONCERT PRO HOUSLE A ORCHESTR op. 3 (1965 - 1966) 1. Andante, poco rubato - 2. Moderato - 3. Presto
CONCERTlNO I PER PIANOFORTE ED ORCHESTRA DA CAMERA op. 20 (1981)

Komorní hudba

DVĚ SKLADBY PRO HOUSLE A KLAVÍR (1960) 1. Moderato, ma con moto - 2. Risoluto. Molto allegro Prem.: 20/1 1961 Brno, František Veselka a Branko Čuberka
STARÁ ZÁMECKÁ HUDBA (Alte Schlößmusik) op. 5 pro basklarinet a klavír (1967) - třívětá svita, Prem.: 16/V 1967 Velké Losiny atd., Duo Boemi (Josef Horák, Emma Kovárnová), poprvé v cizině 10/XII 1969 Porrentruy-Švýcarsko, titíž (atd.)
SVITA PRO LESNÍ ROH A KLAVÍR op. 17 (1967) 1. Maestoso - 2. Sudodobá barkarola - 3. Tanec - 4. Recitativ a finale
DIVERTlMENTO POCO MELANCOLlCO PER QUARTETTO D' ARCHl op. 8 (1. smyčcový kvartet) - (1974) 1. Prologo. Grave - 2. Corale. Maestoso - 3. Danza. Prestissimo - 4. lntermezzo quasi una serenata. Moderato - 5. Elegia (Variazioni). Andante mesto - 6. Postludio. Largo Prem.: 12/lV 1978, Kynclovo kvarteto
TETRAPTYCHON op. 14 (1978 -1979) - čtyřvětá skladba pro flétnu, hoboj, fagot a klavír /nová redakce 1980/
SVITA PRO KLAVÍRNÍ TRIO op. 19 (1981) 1. Paví zpěv - 2. Venuše s varhaníkem - 3. Snítka na Janáčkův hrob
SUITA IN FA PER VIOLIONO, CONTRABASSO E PIANOFORTE op. 23 (1982)

Vokálně-instrumentální hudba

SLYŠíŠ, Už JE ČAS ... pro ženský (dětský) hlas a klavír na slova Aleny Synkové /ze sborníku "Děti na zastávce k smrti - Terezín 1942 - 1945" / - (1959 - 1960)
MLADÁ VICHŘICE - melodram na báseň Josefa Kainara "Písně o vichřici" (1961), Prem.: 2/V 1961 Brno, Zdeňka Havránková-recitace, autor
ACH, MAMIČKO, MAMKO ... - mužský sbor na slova cikánské lidové poezie v překladu Mileny Hůbschmannové (1961)
HANÁCKÉ PÍSNĚ pro ženské a mužské sólo, smíšený sbor, klavír a trubku op. 6 (1968 - 1973) 1. Za horama svitá - 2. Daleká, šeroká - 3. Dež só hode - 4. Rostó, rostó, rostó konopě za cestó - 5. Pásla děvečka páva - 6. Čelechovská kaplečka - 7. Nechodivé k nám, senečko, dvorem - 8. Tovačov, Tovačov - 9. Okolo Anova - 10. Falešné senečko -11. Finále, Prem.: 26/XI 1979 Kroměříž, dir. Magdalena Horká
POSELSTVÍ BEZE SLOV pro ženský sbor (vokál), klavír, flétnu a triangl op. 10, 2 skladby: 1. Zrození tonality - 2. Krajina dětství
DRUHÁ ŘADA HANÁCKÝCH PÍSNÍ pro sólový soprán, trio ženských hlasů, smíšený sbor a klavír op.21 (1981) 1. Bitka o milou - 2. Na kohótoskym vinohrade - 3. Když děvečka huse pásla - 4. Na náspěškách seděla - 5. Neplatné vzkazování - 6. Při lámání stromu - 7. Daleká, šeroká /nápěvy i texty podle sbírky Františka Sušila "Moravské národní písně"/, Prem.: 15/II 1982 Kroměříž, dir. Mlada Akubžanová
AVE MARIA pro vyšší hlas a klavír (1993)
TŘI PÍSNĚ pro baryton a klavír na verše dr. Ladislava Nezdařila (ze sbírky "Horní chlapci" psané ve valašském dialektu) op. 41 (1994) 1. Gdyž umírajú staré koně - 2. Za Kluzovem v černej straně - 3. To héjno bílých husí , Prem.: Karel Škop, autor
DVĚ PÍSNĚ na slova Pavla Novotného (1995)

Vyšší populár a jazz

TWIST pro tenorsaxofon, klavír, joniku, kontrabas, housle a bicí (l964), Provedeno v sezóně 1964 - 1965 asi 50 x
ZBOROVICKÁ POLKA pro dechový orchestr (1965)
JITŘNí ROMANCE pro orchestr vyššího populáru
s mužskými a ženskými hlasy (1979), Prem.: 25/11 1982 Kroměříž ve verzi pro sólový klavír, autor
PROCITNUTí JARA pro sólový klavír (1979) P = 1980 Brno, autor
PSALMUS op. 22, č. 1 pro BAROK Jazz Quintet (1982), Prem.: Brno, Barok Jazz Quintet
OZVĚNA (Veteran - rallye) pro klavír (1984)
MEDlTACE NA TÉMA KARLA VACKA pro klavír (z polky "Proč ta sova tolik houkala") (1997)

Scénická hudba

10 činoherních hudeb, např. předehry ke hrám Václava Klimenta Klicpery, Josefa Kajetána Tyla (1959 - 1960), k loutkové hře "Kocour Chlubílek" (1962), k pásmu "Mýtus potřebuje reklamu" (Divadlo poezie INDEX Brno) (1962), ke hře Antona Pavloviče Čechova "Platonov" (Pr.: 12/XII 1970 Mahenova činohra Brno), ke hře Zdeňka Kozáka "Český Honza" (Prem.: Divadlo bratří Mrštíků v Brně)

Muzikologické publikace  

Dvojsměrná alterace VII. stupně přirozené tóniny mollové 1968 - Knihovna JAMU, rozš. verze 1971 - FFUP Olomouc
Systematika a metodiky dodekafonické skladby, 1968 - 1969 (3 sv.. 804 stran + 706 notových př. + 52 notových příloh), vyd. ČHF
K hudebněteoretickému odkazu zasl. umělce prof. Th. Schaefra, 1978 (2 sv., 354 stran), vyd. ČHF
Hudební gramatika serijně dodekafonické skladby, 1984, 171 s., vyd. ČSAV Praha
Hudební skladatel Theodor Schaefer, 1987 - 1988, 135 s., vyd. ČHF
Kapitoly o dedakofonii, 1991, 300 s., vyd. JAMU Brno
Kapitoly z muzikoterapie, vyd. Glorie, Rosice u Brna 1997, 155 s.

Studie a stati, časopisecké recenze a další tištěné texty 

-Konsonance a disonance dnes (Hudební rozhledy 1986, č. 4, s. 182-186)
-Využití hudby v lékařství (Hudební rozhledy 1987, č. 5, s. 235-237)
-Karel Risinger: Kontrapunkt v hudbě 20. století, Praha 1984, Panton (Hudební rozhledy 1987, č. 10, s. 478-9)
-Jaroslav Smolka: Fuga v české hudbě, Praha 1987, Panton (Hudební rozhledy 1989, č. 4, s. 191-2)
-Živá hudba IX, Praha 1986, SPN (Hudební rozhledy 1989, č. 7, s. 335)
-Theodor Schaefer (1904-1969), (Hudební rozhledy 1989, č. 10, s. 463-7)
-Jiří Válek: Teorie kompoziční praxe, Praha 19890, Panton (Hudební rozhledy 1990, č. 3, s. 114)
-O.Karásek: Symfonie pro sto věží, Praha 1988, Supraphon (Hudební rozhledy 1990, č. 6, s. 286)
-Vítězslav Novák - Mitbegründer der tschechischen Musik des 20. Jahrhunderts, Brno 1989 (Hudební rozhledy 1990, č. 6, s. 287)
-Clara Novakova a soudobá hudba (Hudební rozhledy 1990, č. 10, s. 458-459)
-Meditační hudba skupiny Mountain-Silence (Hudební rozhledy 1990, č. 10, s. 459)
-Jack Winerock v Brně (Hudební rozhledy 1991, č. 2, s. 61)
-Jan Vičar: Václav Trojan, Praha 1989, vyd. Supraphon (Hudební rozhledy 1991, č. 3, s. 143)
-Ctirad Kohoutek: Hudební kompozice, Praha 1989, vyd. Supraphon (Hudební rozhledy 1991, č. 3, s. 143)
-Janáčkovo kvarteto s premiérou Pololáníkova kvartetu (Hudební rozhledy 1991, č. 4, s. 163-4)
-Pedagogové JAMU (Opus musicum 1975, č. 7, s. 213-4)
-Znamenitý klavírní recitál prof. dr. O. Vondrovice (Opus musicum 1977, č. 1, s. 21)
-Smejkalův houslový recitál (Opus musicum 1979, č. 6, s. 190-191)
-Chopinovský recitál Daniely Velebové (Opus musicum 1979, č. 10, s. 5)
-Orchestr s trojí iniciálou B v názvu (Opus musicum 1983, č. 9, s. 286-7)
-Premiéra původní morkovické opery - Zdeněk Kaňák: Košaři (Opus musicum 1983, č. 10, s. 315-6)
-Muzikoterapie, fonoterapie a muzikopatogenie názvoslovně i jinak (Opus musicum 1986, č. 2, s. 45-50)
-Josef Berg (1927-1971) (Opus musicum 1987, č. 2, s. 51)
-Theodor Schaefer jako hudební teoretik (Opus musicum 1987, č. 4, str. 145-148 /dodatek: 1988, č. 5, str. 23-4/)
-Atonalita - termín, pojem a jejich opodstatnění (Opus musicum 1989, č. 7, s. 1-11)
-Lyrická suita Albana Berga, 1963, vyšlo: Knihovna JAMU Brno
-K Erbenovým a Dvořákovým "Svatebním košilím", vyšlo při příležitosti jejich nového nastudování (Kroměříž 1973, program Moravanu)
-Leoš Janáček a novodobá tektonika (Živý Janáček - sb. z hudebněteoretické konference JAMU, Brno 1979, str. 58-61)
-Názvoslovné nedůslednosti a jiné nesnáze aplikační hudební teorie (sb. referátů z hudebně teoretického semináře "K metodě a praxi hudebněteoretických disciplín", vyšlo: Praha 1980, SČSKU, str. 39-52)
-O vzájemné relaci různých hudebních žánrů ve stávající rozhlasové praxi (Sb. materiálů ze semináře o prezentaci tzv. vážné hudby v rozhlase, Brno 1982, vyd. Čs. rozhlas, str. 86-91)
-Náznakovost tematických návratů v hudbě 20. století (Sb. referátů z hudebněteoretického semináře "K systematice tektonických struktur a hudebních forem", Praha 1982, SČSKU, s. 46-58)
-Několik vzpomínek k jubileu (100 let LŠU v Kroměříži, Kroměříž 1982)
-Hudební setkání (Týdeník Televize, 22- 28. února 1983)
-Hudba ve službách medicíny (Lidová demokraci, 21/X 1983, nedělní příloha, č. 42)
-Příspěvek k Úvodu do studia tonální harmonie Emila Hradeckého (Sb. referátů z hudebněteoretického semináře, Praha 1983, SČSKU, s. 35-46)
-K 100. výročí narození nár. umělce Václava Talicha (Katalog výstavy "Výtvarné umění a hudba", Kroměříž 1983, vyd. Dům kultury)
-Problém notace složitějších rytmických struktur v hudbě (sborník "Čas v hudbě", Praha 1984, SČSKU, s. 175-180)
-Muzikoterapie (Naše rodina 1984, č. 10, s. 10)
-K harmonickým výslednicím Smetanova II. smyčcového kvartetu (Sb. ze semináře "Hudební řeč Bedřicha Smetany, vyšlo Praha 1984, SČSKU, s. 16-19)
-Konsonance a disonance dnes (Sb. prací ze semináře, Praha 1985, SČSKU, s. 79-91)
-Rozhlas a já (Týdeník Rozhlas 1985, č. 43)
-Stručně o muzikoterapii (Zdraví 1986, č. 10, s. 17)
-Zdroje nesnází odborné hudební výchovy na všech stupních (sb. referátů a diskusních příspěvků z pedagogické konference "Problémy
přípravy na vysokoškolské hudbní studium", Praha 1988, PF UK, str. 77-8)
-O vlivu hudby na člověka (Vitalita 1997, č. 3)

Předmluvy k nototiskům partitur skladeb Zdeňka Pololáníka - Concentus resonabilis per complesso di sonatori (partitura, Supraophon 1967); Sonata laetitiae per organo (Panton 1971); Variace pro varhany a klavír, op. 1 (Supraphon 1982)

 

 

 

 

 

 

Literatura

- Analytik s duší umělce. S Arne Linkou hovořil Miloš Pokora, in: Hudební rozhledy, roč. 1991, s. 195
- Výběrová bibliografie muzikologických a kompozičních prací doc. PhDr. Arne Linky, CSc., in: Hudební věda 3/98, s. 311
- Kittnarová, Olga: O improvizaci s Arne Linkou, in: Harmonie 1/98, s. 35
- Svět hudby Arne Linky, sb. prací o doc. PhDr. Arne Linkovi, CSc., vyd. Nakladatelství Šimon Ryšavý, Brno, 1. vydání, 2000, 136 s. /vloženo CD "Záznam z koncertů A. Linky (aula JAMU, Brno 1974) a Arne Linky a J. Pazoura (Slaný 1997)"/
- K životnímu jubileu doc. PhDr. Arne Linky, CSc., napsala Olga Kittnarová, in: Hudební věda 3/98, s. 308

 

 

 

Inzerce