Skladatelé

Faltus Leoš

21.7.1937—

Životopisná data

1952 - přijat ke studiu hry na klavír na konzervatoř v Brně (ve třídě Anny Skalické)

1955 - začíná studovat skladbu jako druhý hlavní obor (u Františka Suchého)

1958 - absolvoval studium klavíru na Brněnské konzervatoři

1958 - 1962 pokračoval ve studiu skladby na Janáčkově akademii múzických umění v Brně

(nejprve u Viléma Petrželky, později u Theodora Schaefera, od r. 1960)

1962 - 64 absolvoval základní vojenskou službu jako korepetitor a autor hudby k pantomimám ve VUS

1964 - 68 vyučoval hru na klavír a hudební nauku na Lidové škole umění v Břeclavi

1969 - 1971 postgraduální kurz experimentální a elektronické hudby na JAMU

1968 - 1990 vyučoval na Pedagogické fakultě brněnské univerzity (PhDr. 1977)

1990 - jmenován docentem (rehabilitace), stal se proděkanem pro vědu, umění, výzkum a zahraniční styky

1992 - vedoucím Katedry kompozice a dirigování na Hudební fakultě JAMU a druhá docentura pro obor skladba a teorie skladby

1998 - jmenován profesorem (JAMU)

2000 - zvolen prorektorem JAMU pro výzkum a vývoj a zahraniční vztahy - dosud

Ostatní aktivity (organizační, editorské aj.): Kromě pedagogické činnosti dělí Leoš Faltus svůj zájem mezi komponování, hudebně teoretickou a ediční činnost. Byl členem mnoha poradních orgánů na Univerzitě Karlově v Praze a Masarykově univerzitě v Brně, na HAMU v Praze a JAMU v Brně, je členem Správní rady Nadace Leoše Janáčka. Od roku 1978 je editorem, členem i předsedou (v létech 1992 - 1999) Ediční rady Souborného kritického vydání díla Leoše Janáčka. Od roku 1990 je členem interdisciplinárního Sdružení Q.

Od r. 2006 členem a posléze předsedou podoborové komise 408 GAČR a členem oborové komise GAČR.

Kompoziční styl: Kompoziční činnost Leoše Faltuse zpočátku ovlivňovala 2. vídeňská škola a seriální skladebné metody západoevropského skladatelského směru 50. a 60. let „Musica Nova\". Koncem 70. let se začal přiklánět k modálnímu způsobu hudebního myšlení a montážnímu způsobu práce, v němž byl pro něho - stejně jako pro mnohé jeho vrstevníky - vzorem starší kolega Miloslav Ištvan. Ve Faltusově tvorbě jsou zastoupeny všechny reprezentativní hudební žánry od klavírních a komorních skladeb až po operu. Jeho díla obdržela mnohé ceny ve skladatelských soutěžích.

Dílo

Skladby pro sólové nástroje

Sonáta pro klavír č. 1 /1958/ 13,5\'
Invence pro basklarinet sólo /1961/ 5,5\'
Prolog, Nénie a Paian pro dva klavíry /1968/, ČHF 12\'
Hudba pro varhany /1968/ 10\'
Konstanty pro klavír /1973/ 7,5\'
Sonáta pro klavír č. 2 /1978/ 12\'
Sonáta pro klavír č.3 /1981 /, ČHF 10\'
Capriccio pro housle sólo (1984) 3\'
Sonáta pro klavír č.4 „Tři kroky kupředu a čtyři zpět\" /1987/ 11\'
Sonáta pro klavír č. 5 (1992) 12\'
Invence II pro basklarinet sólo (1993) 9\'
Sonáta pro klavír č. 6, in memoriam Miloslav Ištvan (1999) 11\'15\'\'
Cinque esercizii per clarinetto Si solo (2005) 6´30
7. sonáta pro klavír (2007) 11´

Komorní skladby pro 2 - 3 nástroje

Trio pro flétnu, violu a basklarinet /1959/ 13\'
Tři něžná bláznovská slova Paula Kleea, pro violoncello a klavír /1966/ 3,5\'
Abbreviazioni II, pro flétnu, basklarinet a bicí /1966/ 4,5\'
Musica profana I. Trio pro housle, violoncello a klavír /1979/ 11\'
Musica profana II. Trio pro klarinet, trubku a klavír /1982/, ČHF 8\'
Kejklíři. Trio pro hoboj, klarinet a fagot /1984/, ČHF 9\'
Klaun a tanečnice Františka Tichého pro dvoje housle a klavír (1985) 5\'
Pezzo lirico e concertante, pro basklarinet a klavír /1988/ 10\'
Malá liturgie pro housle, violu a varhany (1992) 3\'
Trifonia pro housle, klarinet a klavír (1994) 8\'20\'\'
Concerto per contrabasso, revidovaná verze s doprovodem klavíru (2002)

Komorní skladby pro 4 a více nástrojů

Věta pro smyčcové kvarteto /1963/ 3,5\'
Smyčcový kvartet č. 1 /1966/ 12\'
Musica festiva. Fantára pro tři trubky, tři trombóny a varhany /1970/ 10\'
Smyčcový kvartet č. 2 (1977/ 2002) 15\'
Jméno růže pro čtyři skupiny bicích nástrojů a zpěv podle románu Umberta Eca (1991) 9\'30\'\'
Il giuoco II (Hra II) pro klavír a komorní soubor (1997) 13\'30\'\'
Il guioco III pro basklarinet a komorní soubor (2001)
Concerto per contrabasso s doprov. klavíru a 7 dechových nástrojů (verze z r. 2002) 11´ 

Orchestrální skladby

Symfonie č. 1 /1962/ 15\'
Symfonie č. 2 /1969/, ČHF 20\'
Symfonie č. 3 „Immaginata\" /1974/, ČHF 20\'
Symfonie č. 4 „Harmonia mundi - res humana\" /1986/, ČHF 15\'
Serenáda pro komorní orchestr /1961/, ČHF 15\'
Concerto da camera, pro housle a komorní smyčcový orchestr /1964/, ČHF 18\'
Studie pro orchestr /1966/, ČHF 10\'
II giuoco (Hra). Koncert pro klavír, komorní a smyčcový orchestr a bicí nástroje /1971/, ČHF 13\'
Koncert pro kontrabas a 13 dechových nástrojů /1973/, ČHF 9\'
Hudba pro smyčce \"Mundstockiana\" /1987/, ČHF 15,5\'
Concerto lirico per fagotto ed archi /1988/, ČHF 10\'
Preludio lirico pro malý orchestr (1994) 5\'30\'\'
Pensées fugitives (Těkavé myšlenky) o dvou částech pro velký orchestr (2006) 11´

Vokální skladby

Nursery rhymes I. Cyklus dětských sborů s dechovým sextetem /1967/ 6\'
Nursery rhymes II. Dětské sbory a cappella /1969/, Opus Bratislava 4\'
Tři sbory na texty Ch. Morgensterna, pro ženský sbor a klavír /1968/ 6\'
Hry. Dva ženské sbory na lidovou poezii s klavírem /1972/ 4\'
Tři ženské sbory /Vzkaz, Smiření, Jalovec/ na slova lidové poezie s klavírem /1972/ 4,5\'
Moravská balada. Ženský sbor s klavírem /1972/ 5\'
Z Neplechova. Cyklus dětských sborů na slova Zd.Kriebla s doprovodem klarinetu /1976/ 11\'
Marijánek starobylý. Cyklus písní na lidové texty pro ženský hlas a klavír /1973/, ČHF 7\'
Tančící Sókratés. Cyklus pro mezzosoprán a klavír na slova Juliana Tuwima (1989) 10\'
Noční rybí zpěv pro dětský sbor a capella (1989) 2\'
Comenius dixit pro ženský (dívčí) sbor a bicí (1990) 10\'
Noční rybí zpěv, Košilela, pro kontratenor, dva tenory a bas à capella na texty Christiana Morgensterna (2002) 4\'15\'\'

Kantáty

Meditace na Otokara Březinu, komorní kantáta pro soprán, smyčcový orchestr, klavír, cembalo a bicí nástroje /1968/, ČHF 9\'
O veliké řepě, komorní kantáta pro recitátora, dětský sbor a klavír na text Fr. Hrubína (1974) 11\'
Český sen, komorní kantáta pro ženský sbor a klavír /1977/, ČHF 12\'

Jevištní tvorba

Orfeo. Komorní opera ke koncertnímu provozování, libreto: A. Striggio (úpr. skladatel) pro sóla, smíšený sbor, dechové sexteto, harfu a bicí /1981 / 30\'
Pan Theodor. Opera o třech dějstvích podle vlastního libreta na motivy Ladislava Fukse /1984/ 93\'
Balet macabre, na motivy B. Brechta /spoluautor M. Štědroň - pro: Divadlo na provázku /1986/ 80\'

Skladby pro amatéry (též instruktivní)

Divertimento I pro smyčcový orchestr /1972/ 3,30\'
Divertimento II pro žákovský smyčcový orchestr (1976) 4\'
Serenata inconsonante, pro smyčcový orchestr a tympány (1977), ČHF 10\'
Toccata piccola pro klavír (1989) 2\'
Divertimento IV pro klavír a smyčcový komorní orchestr (1990) 6\'
Divertimento V pro flétnu, cembalo a komorní smyčcový orchestr (1992) 4\'30\'\'
Motýlí čas pro flauti dolce (1997) 3\'30\'\'

Literatura

Bártová, Jindřiška: Camerata Brno, vyd. JAMU v Brně 2003 (s. 90 - 110)

Inzerce