Skladatelé

Eben Petr

22.1.1929—25.10.2007

Životopisná data

Patřil po několik desetiletí mezi nejvýraznější osobnosti soudobé české hudby. Narodil se v učitelské rodině, otec (Vilém) pocházel z pražské židovské rodiny, za okupace byl nacisty deportován do koncentračního tábora, matka (Marie) byla původem Polka. Základy hudebního vzdělání získal v Českém Krumlově, kam se Ebenovi přestěhovali v roce 1935. Postupně se začal učit hře na klavír, violoncello a varhany. K velmi ranému formování svébytného uměleckého cítění Petra Ebena přispěly velkou měrou jeho pobyty v cisterciáckém klášteře ve Schlierbachu v Horním Rakousku. V době školních prázdnin v letech 1942 a 43 zde zastával funkci varhaníka, hrál při dvou ranních mších a při večerním požehnání a jednou týdně nacvičoval se sborem. Studium klavírní hry dovršil na pražské Akademii múzických umění ve třídě Františka Raucha (1948-52), v letech 1950-54 zde studoval též skladbu u Pavla Bořkovce. V roce 1953 se oženil se Šárkou Hurníkovou (sestrou spolužáka, skladatele Ilji Hurníka), se kterou má tři syny (Kryštofa, Marka, Davida).
Od roku 1955 působil pedagogicky na katedře dějin hudby filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze (téměř nepřetržitě až do léta 1990). Přednášel zde nauku o hudebních nástrojích, nauku o hudebních formách, analýzu skladeb, prakticky vyučoval hru partitur. Výjimkou v tomto pětatřicetiletém působení byl školní rok 1978-79, kdy byl pozván vyučovat skladbu na prestižní Royal Nothern College of Music v anglickém Manchesteru. Od září 1990 do srpna 1994 vyučoval jako profesor skladby na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. Vedle toho v průběhu let realizoval rozsáhlou přednáškovou činnost, jež mj. zahrnuje týdenní pobyt na mnichovské Staatliche Hochschule für Musik a na anglické Dartington Summer School, kratší kurzy na amerických univerzitách, na Letní škole slovanských studií FFUK v Praze, na vysokých školách v německém Herfordu a rakouském Grazu, přednášky pro Museum of Art v Clevelandu a Fine Arts Center ve Winston-Salem (obojí USA), pro Mozarteum Salcburk a další kulturní a výchovné instituce. Vedle skladatelské a pedagogické práce je činný jako interpret, zvláště jako citlivý doprovazeč a improvizátor na klavír a varhany. Je spoluautorem publikace Čtení a hra partitur (s J. Burghauserem; Supraphon, Praha 1960, 2. vyd. 1990), české adaptace Schulwerku C. Orffa (s I. Hurníkem, Supraphon 1966, 3. díl 1969) a napsal mnoho půvabných instruktivních skladbiček pro děti a mládež.
Svou skladatelskou tvorbu na sebe Petr Eben výrazně upozornil již v polovině padesátých let. V roce 1955 byly oceněny ve Velké jubilejní soutěži Svazu československých skladatelů jeho skladby Suita balladica pro violoncello a klavír a Balady pro sóla, sbor a orchestr, v roce 1957 získal jeho cyklus Šestero piesní milostných zlatou medaili v umělecké soutěži na Světovém festivalu mládeže v Moskvě a byl proveden v mnoha zemích. Kromě sborových a vokálních kompozic jsou postupně s úspěchem premiérovány i jeho stěžejní nástrojová díla jako Koncert pro klavír a orchestr (F. Rauch, 1962) nebo varhanní cyklus Laudes (M. Šlechta, 1964), který rok poté získává dvě ocenění v mezinárodní soutěži v Kasselu. V roce 1989 Eben obdržel za svůj rozsáhlý varhanní cyklus Job Cenu české a slovenské hudební kritiky.

V oblasti instrumentální tvorby se výrazně projevuje autorův blízký vztah k varhanám. Svědčí o tom mj. dva varhanní koncerty, z nichž druhý byl komponován na objednávku pro zasvěcení nových varhan v Sendesaal ORF ve Vídni a poprvé byl proveden v roce 1983 na zahajovacím koncertě vídeňského festivalu Orgelfest. Z dalších varhanních skladeb jsou živou součástí repertoáru mnoha českých i zahraničních interpretů cykly Nedělní hudba a Laudes, později k nim přibyl devítidílný cyklus Faust a cyklus Mutationes, dále Krajiny patmoské pro varhany a bicí nástroje, toccatová fuga Hommage à Dietrich Busxtehude a osmivětý cyklus Job. Mezi nejlepší orchestrální skladby lze zahrnout symfonickou větu Vox clamantis a koncertantní symfonii Noční hodiny, psanou pro rozhlasový komorní orchestr v Lipsku (premiéra 1976). Pro Mozart-Festwochen Salzburg vzniklo roku 1984 orchestrální Pražské nokturno (Hommage à W.A.Mozart), premiérovaná Vídeňskými filharmoniky.

Stěžejní vokálně symfonické dílo Ebenovo je oratorium Apologia Sokratus, komponované na řecký text Platonův; je členěno do tří myšlenkových okruhů, vyznačených názvy jednotlivých vět: O ctnosti, O zlu, O smrti. Žánrově se k němu přimyká kantáta Pocta Karlu IV. (In memoriam Caroli) na slova zakládací listiny Univerzity Karlovy. Invenčně velmi bohatý a posluchačsky mimořádně vděčný je cyklus pro komorní sbor s doprovodem renezančních nástrojů Pragensia, v němž skladatel vyjádřil svůj obdiv ke krásám a tajemstvím historické Prahy. Jeho zfilmovaná podoba získala zlatou medaili v mezinárodní soutěži TV filmů, New York 1981.

Počátkem roku 1983 vytvořil Eben pro Nederlands Dans Theater své první jevištní dílo, balet Kletby a dobrořečení (Curses and Blessings), komponovaný pro smíšený sbor a orchestr; první incenaca byla realizována na Holland festivalu v červnu 1983. K jevištní tvorbě se ovšem řadí i jeho scénické hudby, mezi nimiž má nejvýznamnější místo hudba ke Goethovu Faustovi, vytvořená pro jubilejní představení ve vídeňském Burgtheater 1976 a hudba k Shakespearovu Hamletovi, která vznikla pro divadelní inscenaci v Düsseldorfu v roce 1977.

Pečeť zralé osobitosti nesou Ebenovy skladby z 80. a 90. let, určené sólovým nástrojům a komorním souborům. Jmenujme z nich zejména cyklus pro trubku a varhany Okna, inspirovaný uměním M. Chagalla, rapsodické variace pro sólovou kytaru na středověkou milostnou píseň Tabulatura nova, Smyčcový kvartet s podtitulem „Labyrint světa a ráj srdce", který zazněl poprvé v provedení slavného Smetanova kvarteta (Praha, 1982). Značnou pozornost odborné kritiky i hudební veřejnosti vyvolalo také Klavírní trio, premiérované na Týdnu nové tvorby českých skladatelů v Praze v roce 1988.

Rozsáhlé dílo Petra Ebena (přes 200 skladeb) má své těžiště ve vokálních a varhanních dílech a zahrnuje jak velké kantáty, tak drobné písničky pro mateřské školy, šansony stejně jako duchovní a liturgickou hudbu. Textové předlohy jsou často vzaty ze starých historických období (antika, středověk, renezance), z tvorby českých i cizích básníků 20. století i z lidové poezie, postupně se ale stále více skladatelova pozornost obrací ke zhudebňování biblických a křesťanských předloh. Nevyčerpatelným hudebně inspiračním zdrojem mu přitom od mládí zůstává asketická monodie gregoriánského chorálu. Poměrně svébytnou kapitolou skladatelova tvůrčího usilování tvoří jeho díla na liturgické texty. Zde všude se v podivuhodné jednotě snoubí skladatelův židovský původ s hluboce křesťanskou vírou, takže jeho skladby v sobě nesou umělecky přesvědčivé, univerzálně srozumitelné poselství.

Ebenovy skladby jsou často prováděny v Evropě, USA, Kanadě, Japonsku i v Austrálii. V roce 1991 se stal nositelem titulu „Rytíř umění a literatury", který mu udělilo francouzské ministerstvo kultury, v roce 1993 obdržel Stamicovu cenu od německé nadace Künstlergilde, v roce 1994 je jmenován doktorem h.c. na Karlově univerzitě v Praze. Značná část jeho díla byl vydána tiskem a nahrána na zvukových nosičích (LP, CD).

Dílo

Orchestrální tvorba

Koncert pro varhany a orchestr č. 1 (Symphonia gregoriana), 1954. Durata: 56:30. Vyd. Panton. CD: Motetto 40151.
Koncert pro klavir a orchestr, 1960-61. Durata: 26:00. Vyd: Panton, ČHF
Vox clamantis (Symfonická věta pro 3 trubky a orchestr), 1969. Durata: 13:00. Vyd: Panton. CD: Panton 811141-2911.
Noční hodiny (Koncertantní symfonie pro dechový kvintet, tenorovou tubu, smyčcový orchestr, dětský sbor ad lib., klavír a bicí nástroje), 1975; verze s dětským sborem, 1987. Durata: 25:00. Vyd. Panton.
Koncert pro varhany a orchestr, 1983. Durata: 23:00. Vyd: United Music Publishers. CD: Panton 811141-2911.
Pražské nokturno (Hommage à W. A. Mozart), 1983. Durata: 17:35. Vyd: Supraphon.
Improperia (Výčitky) pro symfonický orchestr, 1995. Vyd.: Editio Bärenreiter

Komorní tvorba:

Sonáta pro hoboj a klavir, 1950. Durata: 12:00. Vyd.: Panton, Muzyka, CD Toccata Classics TOCC 0195
Suita balladica pro violoncello a klavír, 1955. Durata: 22:30. Vyd: Editio Supraphon, CD Multisonic 31 0065-2131.
Sonatina semplice pro housle (nebo flétnu) a klavír, 1955. Durata: 10:00. Vyd.: SNKLHU, Supraphon. CD: Panton 81 1398-2131.
Duetti per due trombe (2 trubky), 1956. Durata: 9:30. vyd: Schott.
Duettini pro hoboj a harfu, 1963. CD Toccata Classics TOCC 0195
Ordo modalis pro hoboj a harfu, 1964. Durata 12:00. vyd.: Lyra Music Company, CD Toccata Classics TOCC 0195
Quintetto per stromenti a fiato (Dechový kvintet), 1965. Durata: 12:50. Vyd.: Supraphon.
Hájíčku zelený (8 úprav lidových písní pro čtyřruční klavír), 1963, 1978-79. Durata: 12:00. Vyd: Supraphon.
Fantasia vespertina pro trubku a klavír, 1969. Durata: 4:20. Vyd.:Schott
Žesťový kvintet (Variace na chorál pro dvě trubky, lesní roh a dva trombóny), 1968-69. Durata: 13:00. Vyd.: Supraphon.
Hudba pro hoboj, fagot a klavir, 1970. Durata: 7:00. Vyd.: Supraphon, CD Toccata Classics TOCC 0195
Okna podle Marca Chagalla pro trubku a varhany, 1976. Durata: 18:20. Vyd.: Supraphon, CD Mitra 16205; VDE-Gallo; Multisonic, CD BIS 565; Fermate Fer 20008; Opus B CD 9102; Gothic Records G 49067; BMG Music 09026 61186 2; Multisonic 31 0347-2; Simax PSC 1088; Suisa MKH 40289 (3. a 4. část)
Sonáta pro flétnu a marimbu (s podtitulem „Dřevo a vítr"), 1978. Durata: 12:00. Vyd.: F. Hofmeister Musikverlag.
Smyčcový kvartet („Labyrint světa a ráj srdce"), 1981. Durata: 21:40 Vyd.: Supraphon.
Fantazie pro violu a varhany Rorate coeli, 1982. Durata: 6:00. Vyd. Universal Edition.
Krajiny patmoské pro varhany a bicí, 1984. Durata: 23:10. Vyd.: United Music Publishers. CD Multisonic 31 0097-2 131; CD Opus B 9301
Protihráči pro klarinet, klavír a bicí nástroje, 1985. Durata: 12:00. Vyd.: ČHF, Schott Musik International.
Klavírní trio, 1986. Durata: 21:15. Vyd.: Panton, ČHF
Tres iubilationes pro 4 hráče na žesťové nástroje a varhany, 1987. Durata: 13:00. Vyd.: United Music Publishers, CD Opus B 9302
Dvě invokace pro trombón a varhany, 1987. Durata: 8:00. Vyd.: United Music Publishers, CD Supraphon 11 1438-2231; BIS-CD-488; Opus B 9301 CD.
Klavírní kvintet, 1991-92. Durata: 23:00. Vyd.: Supraphon
Starozákonní freska pro housle a klavír, 1993. Durata: 7:00. Vyd.: Panton, CD Panton 81 1398-2131.
Apello pro hoboj a klavír, 1995. Durata: 8:00. Vyd.: Panton, CD Toccata Classics TOCC 0195
Miniatury pro flétnu a bicí, 1972, revize 1997. Durata: 7:00. Vyd.: F. Hofmeister Musikverlag.

Skladby pro sólový nástroj

Sonata in Des pro klavír, 1951. Durata: 24:00. Vyd.: ČHF.
Nedělní hudba pro varhany, 1957-59. Durata: 31:10. Vyd.:SHV, Supraphon. CD Supraphon 11 0564-2131; Multisonic 31 0098-2131; Centaur CRC 2042; AGK 12 216; Pro organo CD 7023 (3. a 4. část); Amabile (4. část); BM 1003 (4. část).
Laudes pro varhany, 1964. Durata: 22:25. Vyd. Panton, United Music Publishers. CD: Supraphon 11 0564-2131; Multisonic 31 0097-2 131; Opus B CD 9102; Victoria VCD 19080, Hyperion Records Ltd.
Malé portréty pro klavír, 1968. Durata: 9:30. Vyd.: Panton International Praha, Sovetskij kompozitor.
Deset chorálních předeher pro varhany, 1971. Durata: 15:00. Vyd.: Editio Bärenreiter Verlag. CD Bonton 710081-2131 (tři části).
Dvě chorálni fantazie pro varhany, 1972. Durata: 10:30. Vyd.: Panton, Pro organo, CD Multisonic 31 0097-2 131; Bonton 710081-2131 (2. část).
Malá choralní partita pro varhany, 1978. Durata: 10:00. Vyd: Universal Edition, CD Multisonic 31 0098-2131
Tabulatura nova pro kytaru, 1979. Durata: 11:00. Vyd.: Schott .
Faust pro varhany, 1979-80. Durata: 46:20. Vyd.: United Music Publisher, CD: Etcetera Records KTC 1115; Pro organo CD 7023 (4. a 5. část).
Mutationes pro velké a malé varhany, 1980. Durata: 18:15. Vyd.: Universal Edition.
Mare nigrum pro kytaru, 1981. Durata: 11:00. Vyd.: Boosey and Hawkes, CD Atypus AY 0 011-2.
Versetti pro varhany, 1982. Durata: 10:00. Vyd.: Universal Edition, CD: Panton 811141-2911 (1 část)
Risonanza pro harfu, 1986. Durata: 7:00. Vyd.: Bärenreiter Verlag, CD 0139-2131 (Nibiru)
A Festive Voluntary (Variace na Good King Wenceslas Carol) pro varhany, 1986. Durata: 7:00. Vyd. United Music Publisher, Vyd.: CD Pro organo CD 7023.
Hommage à Buxtehude pro varhany, 1987. Durata: 7:55. Vyd.: Schott, CD Supraphon 110564-2131; Etcetera KTC 1115; Victoria VCD; Ambiente 9502, Hyperion Records Ltd..
Job pro varhany, 1987. Durata: 40.00 - 43.00. Vyd.: United Music Publisher, CD: Multisonic 31 0095-2 931; Melisma Musik 7087-2; Victoria VCD 19080; Supraphon SU 0181-2931; CD Pro organo 7023 (4. část), Hyperion Records Ltd..
Dopisy Mileně pro klavír, 1990. Durata: 14:35. Vyd.: Schott.
Dvě slavnostní preludia pro varhany, 1990, 1992. Durata: 10:35. Vyd.: Pro organo. CD Opus B 9301
Biblické tance pro varhany, 1990-91. Durata: 25:30.Vyd.:United Music Publisher, CD Opus B 9302 CD; Pro organo CD 7023; Regent Records; Signum X 79-00; Bayer Records BR 150 009 (4. část).
Veni Creator Spiritus pro klavír, 1992. Durata: 05:00. Vyd. Editio Bärenreiter
Amen, staň se pro varhany, 1993. Durata: 5:30. Vyd.: K. H. Moeseler Verlag.
Momenti d'organo pro varhany, 1994. Durata: 13:20. Vyd.: Pro organo. CD: Signum Musikedition X 79-00.
Hommage à Henri Purcell pro varhany, 1994-95. Durata: 8:00. Vyd.: Schott Musik
Campanae gloriosae pro varhany, 1999. Durata: 10:00 Vyd.: Schott Musik Int.
Universi pro klavír, 2003. Durata: 7:00 Vyd.: Editio Bärenreiter

Sborová tvorba

· Missa adventus et quadragesimae pro jednohlasý mužský sbor a varhany, 1951-52. Durata: 15:00.Vyd.: Lawson Gould, Edition Ferrimontana (sborový part), CD Supraphon 11 1438-2231, Ultravox U 005, MBC-9603101.
· Narodní písně pro smíšený sbor, 1952. Durata: 12:00. Vyd.: K. H. Moeseler Verlag (trojhlas), Edition Ferrimontana (čtyřhlas)
· Liturgické zpěvy pro sólo nebo jednohlas a varhany; 10 proprií v antifonální či psalmodické podobě, 1955-60. Vyd.: Bärenreiter Verlag, Moravské hudební vydavatelství (tři hlasy), CD: Signum X 79-00 (výběr); Rottenburger Dom 280696 (výběr); CDA WN 101995 (výběr), Antiphona AA 0040-2231 (výběr).
· Starodávné čarování milému pro tři ženské hlasy a smíšený sbor, 1957. Durata: 8:10. Vyd.: Bärenreiter Verlag. CD: Azymuth AZ CD 01027; Nau Choral Studies NACM 09.
· Láska a smrt, cyklus smíšených sborů na texty lidové poezie, 1957-58. Durata: 13:50. Vyd: SHV, Editio Supraphon, CD: Azymuth AZ CD 01027
· Hořká hlína. Kantáta pro baryton, smíšený sbor a varhany na slova J. Seiferta), 1959-60. Durata: 15:00. Vyd.: Panton. CD: Opus B 9301
· O vlaštovkách a dívkach, cyklus tříhlasých sborů pro ženský sbor na lidové texty, 1959-60. Durata: 10:00. Vyd.: SHV, Bärenreiter Verlag, CD: Chandos Chan 9257.
· Ubi caritas et amor pro smíšený sbor, 1964. Durata: 5:20. Vyd.: Bärenreiter Verlag, CD: Azymuth AZ CD 01027; Opus B 9302 CD; Hope College CD 1193-02.
· Chad gadyoh pro mužský sbor na hebrejský text, 1965. Durata: 7:40.
· Ordinarium missae, 1966. Vyd.: Česká katolická charita Praha, Pro organo.
· Apologia Socratus. Oratorium pro alt, baryton, smíšený a dětský sbor a orchestr na řecký text (Platón), 1967. Durata: 38:00. Vyd.: Supraphon, ČHF
· Vesperae (mariánské nešpory) pro chlapecký a mužský sbor, lidový zpěv a varhany na liturgický text v katalánštině, 1968. Durata: 8:00. Vyd.: Pro organo, Amt für Kirchenmusik Rottenburg. CD: Supraphon 11 1438-2231, Lunarion LN 0008-4111.
· Truvérská mše pro sóla, sbor, dvě zobcové flétny, kytary a bicí na text Z. Lomové), 1968-69. Durata: 8:00. Vyd.: Pro organo; NIPOS ARTAMA Praha, CD: Azymuth AZ CD 01027; Amabile ZR 0009 2231; Bohemia Music BM 0025-2231.
· Cantica Comeniana pro tříhlasý smíšený sbor à capella a pro tříhlasý ženský sbor se zobcovou flétnou na text J. A. Komenského), 1970. Durata: 14:00. Vyd: Ústřední církevní nakladatelství Praha, Süddeutscher Musikverlag. CD: Azymuth AZ CD 01027; Lunarion LN 0008-4111.
· Pragensia. Kantáta pro komorní smíšený sbor a renezanční hudební nástroje na texty rudolfinských receptur, 1972. Durata: 25:00. Vyd.: Supraphon, Bärenreiter Verlag, o LP Su.
· Čtyři zpěvy na latinské texty pro dětský nebo ženský sbor (I.- III. na středověký anonymní text; IV. pro smíšený sbor, text: H. Contractus), 1973. Durata: 7:00. Vyd.: Europees muziekfestival voor de jeugd Neerpelt, De Monte (1., 2. a 4. část), Bärenreiter Verlag (4. část), Edition Ferrimontana (1.- 3. část). CD: Azymuth AZ CD 01027 (Salve Regina); Lunarion LN 0008 4111 (Salve Regina); BMG Ariola (De Angelis); Opus B 9302 CD (Salve Regina); DSV-001 (De Angelis).
· Řecký slovník. Cyklus ženských sborů s harfou, 1974. Durata: 14:00. Vyd.: Supraphon - Bärenreiter Verlag. CD Thorofon CTH 2107, CD 0139-2131 (Nibiru)
· Pocta Karlu IV. Kantáta pro mužský sbor a orchestr na text zakládací listiny Karlovy univerzity v Praze, 1978. Durata: 13:00. Vyd.: Supraphon
· Pozdrav Marsyovi. Cyklus pro osm smíšených hlasů a malý ensemble, 1980. Durata: 12:00.
· Missa cum populo pro smíšený sbor, lidový zpěv, čtyři žestě a varhany), 1981-82. Durata: 22:05. Vyd: Bärenreiter Verlag. CD: Panton 81 1141-2911.
· Dech dávno zašlých dnů (tři smíšené sbory na texty A. Symonse), 1985. Durata: 8:30. Vyd: United Music Publishers. CD: Azymuth AZ CD 01027; Opus B CD 9102.
· Odvěká kosmetika pro čtyři tříhlasé ženské sbory na texty P. Ovidia Nasa (latinsky, česky, německy), 1985. Durata: 10:00. Vyd.: Schott.
· Noc pro smíšený sbor na báseň K. H. Máchy, 1986. Durata: 4:30.
· Cantico delle creature pro smíšený sbor na text Sv. Františka z Assisi, 1987. Durata: 4:45. Vyd.: Bärenreiter Verlag, Europees muziekfestival voor de jeugd Neerpelt. CD: Azymuth AZ CD 01027; Lunarion LN 0008-4111; Opus B CD 9102.
· Pražské Te Deum 1989 pro smíšený sbor, žestě a bicí či varhany, 1989-90. Durata: 8:10. Vyd.: Schott, CD: Supraphon 11 1438-2231; Opus B 9302 CD; Orfeus OR 0010-2131; ECM Records.
· From Life to Life pro smíšený sbor na text Delores Dufner, OSB, 1991. Durata: 1:30. Vyd.: Laurendale Associates Von Nuys, California CD: Lunarion LN0008-4111.
· Verba sapientiae. Triptych pro smíšený sbor na texty Starého zákona, 1991-92. Durata: 15:30. Vyd.: Schott, CD: Lunarion LN 0008-4111 (3. část), Hope College CD 1193-02 (1. část); Antiphona AA 0016-2231, Antiphona AA 0039-2231.
· Posvátná znamení. Oratorium pro soprán, baryton, smíšený a dětský sbor, dechový a žesťový soubor, bicí nástroje a varhany na biblické texty a Pontificale Romanum, 1992-93. Durata: 30:00. Vyd.: Schott
· Proprium festivum monasteriense pro smíšený sbor a čtyři žestě nebo varhany na texty Starého a Nového zákona, 1993. Durata: 9:00. Vyd.: Schott, CD: Antiphona AA0039-2231.
· Otázka pro smíšený sbor à capella na slova W. Willmse, 1994. Durata: 4:00. Vyd.: Doblinger.
· Spiritus mundum adunans pro smíšený sbor na text N. Balbula (varhany ad lib.), 1994. Durata: 5:00. Vyd.: Doblinger.
· Mundus in Periculo. Triptych pro smíšený sbor na texty ze Starého zákona, 1994-95. Durata: 18:00. Vyd.: Pro organo. CD: DKR 03 (3. část).
· Suita liturgica pro jednohlasý sbor a varhany, 1995. Durata: 30:00. Vyd.: Bärenreiter Verlag
· Rhytmus de gaudiis Paradisi pro smíšený sbor na text Tomáše Kempenského, 1995. Durata: 4:10. Vyd.: Pro organo. CD: Corkfest Records 96
· Komm herab o heiliger Geist: Veni Sancte Spiritus pro smíšený sbor, 1996. Durata: 3:00. Vyd.: Pro organo.
· De sancto Adalberto. Tři písně k milleniu sv. Vojtěcha pro mužský sbor à capella na středovéké texty, 1996. Durata: 4:00. Vyd.: Pro organo. CD: Supraphon SU 3288-2231(1. a 3. část).
· Abba Amen pro smíšený sbor à capella, 1999. Durata: 3:00Vyd. Carus Verlag
· Rilke-Stundenbuch pro smíšený sbor à capella, 2000. Durata: 8:00 Vyd: Edition Music Contact
· Psalmi Peregrini. Čtyři smíšené sbory na latinský text, 2001. Durata: 7:30, Vyd. Schott Musik International

Písňová tvorba
· Říkanky pro soprán a klavír (anglický a český text), 1953. Durata: 4:00. Vyd.: Editio Bärenreiter, CD: Signum.
· Písně k loutně pro hlas a loutnu (nebo kytaru, harfu) na středověké a renezanční texty. Durata: 10:00. Vyd.: Editio Bärenreiter, CD: Signum, 0139-2131 (Nibiru)
· Šestero piesní milostných pro střední hlas a klavír nebo hlas a harfu nebo hlas, klavír a harfu na středověké texty, 1951. Durata: 15:00. Vyd: SNKLHU, Editio Supraphon CD: Signum, SIG X47-00, 0139-2131 (Nibiru)
· Písně nejtajnější pro nižší hlas a klavír, 1952. Durata: 15:30. Vyd.: SHV, CD: Signum SIG X47-00.
· Písně z Těšínska pro nižší hlas a klavír na lidové texty, 1952. Durata: 17:00. Vyd.: Supraphon, CD: Signum.
· Tři tiché písně pro soprán, flétnu a klavír na básně F. Halase, 1955. Durata: 6:00. Vyd.: ČHF
· Písně na slova R. M. Rilkeho pro mezzosoprán nebo baryton a klavír, 1961. Durata: 13:00. Vyd.: Deutscher Verlag für Musik, CD Signum SIG X47-00.
· Písně nelaskavé pro alt a violu, 1963. Durata: 15:00. Vyd.: Panton. CD: Signum.
· Malé smutky. Cyklus pěti písňových miniatur pro soprán a klavír na básně Zuzany Renčové, 1964-65. Durata: 7:00. Vyd.: Supraphon. CD: Signum SIG X47-00.
· Árie Ruth pro alt a varhany nebo klavír na text Starého zákona, 1970. Durata: 5:45. Vyd.: Universal Edition. CD: Supraphon 11 1438-2231; Bonton 710057-2231; Opus B CD 9102; Signum Musikedition GmbH X 79-00
· De nomine Caeciliae pro mezzosoprán nebo baryton a varhany na text T. Kempenského, 1994. Durata: 6:30. Vyd.: Pro organo. CD: Signum X 79-00.

Scénická hudba

· Faust (scénická hudba ke stejnojmennému dramatu J.W.Goetha), 1976.
· Hamlet (scénická hudba ke hře W. Shakepeara), 1976-77.
· Kletby a dobrořečení (balet pro sbor a orchestr), 1983. Durata: 38:00. Vyd.: ČHF (sborové hlasy).
· Jeremiáš (církevní opera, libretto skladatel podle dramatu S. Zweiga), 1996-97. Durata: cca 70:00. Vyd.: Schott
· Čtyři biblické tance pro varhany a dva tanečníky, 1997. Durata: 20:00, Vyd.: ČT
· Anno Domini - Vorübergang des Herrn.Oratorium pro soprán, baryton, recitátora, mužský, smíšený a dětský sbor, varhany a komorní orchestr na biblické texty, 1999. Durata: 1:02:00. Vyd.: Schott Musik

Tvorba pro děti (vokální)

· Zelená se snítka (čtrnáct jedno až tříhlasých dětských sborů s klavírem nebo instrumentálním souborem), 1953-54, instrumentováno 1959. Durata: 16:30. Vyd.: : SNKLHU, SHV, Supraphon, Edition Ferrimontana.
· Už zraje podzim. Cyklus tří sborů pro tříhlasý dětský sbor à capella, 1956. Durata: 3:00. Vyd.: Supraphon Bratislava, Edition Ferrimontana.
· Vánoční písně (dvoj- a tříhlasé dětské sbory s klavírem na texty P. Tumlíře), 1960. Durata: 12:00. Vyd.: SHV, Edition Ferrimontana.
· Jarní popěvky pro jednohlasý dětský sbor s klavírem nebo malým orchestrem na básně V. Čtvrtka a F. Branislava, 1960-61. Durata: 11:00. Vyd.: Supraphon (kromě č. 5), Panton (celé), Edition Ferrimontana. CD: Signum Musikedition GmbH (dvě části).
· Koledníci z Tešínska. Pásmo koled pro dětská sóla, jednohlasý dětský sbor a klavír na lidové texty, 1963. Durata: 6:45. Vyd.: SHV, Informační centrum dětského sborového zpěvu, Olomouc, Edition Ferrimontana.
· Kolotoč a hvězdy (jedno- až tříhlasé dětské sbory s klavírem na slova K. Šiktance), 1964.
· Deset poetických duet (dvojhlasé dětské sbory na básně V. Nezvala), 1965. Durata: 11:00. Vyd.: Panton, CD: Amabile ZR 0002-2231 (tři části).
· Orffova skola I., II. (adaptace Schulwerku C. Orffa), 1966. Vyd.: Supraphon
· Elce pelce kotrmelce. 50 písniček pro dětský sbor a klavír (nebo instr. soubor) na texty V. Fischera, 1969-70, instrumentace 1971. Durata: 26:50. Vyd: Supraphon
· Slavíček rajský (šest tříhlasých dětských sborů na sloava J. Božana), 1970. Durata: 10:00. Vyd: Pro organo.
· Co se za den zažije (deset jedno až douhlasých dětských sborů s klavírem na texty Ilji Hurníka), 1973. Durata: 10:00. Vyd.: Edition Ferrimontana.
· Zvědavé písničky pro dospělý sólový hlas, jednohlasý dětský sbor a klavír, 1974. Durata: 5:45. Vyd.: Edition Ferrimontana.
· Catonis moralia (šest čtyřhlasých dětských sborů na latinské texty ze 3. stol. n.l.), 1974-75. Durata: 20:00. Vyd.: G. Shirmer, Edition Ferrimontana.
· Podzimní a zimní lidové písně pro jednohlasý dětský sbor a melodický nástroj; (Zimní písně pro dtto a klavír), 1976. Durata: 5:30.
· Příběh pana Mozarta pro čtyřhlasý dětský sbor na slova J. Skácela), 1988. Durata: 4:30. Vyd.: Schott Music International.
· Rondel (tříhlasý dětský nebo ženský sbor na texty Ch. d'Orleans), 1992. Durata: 1:45. Vyd.: Edition Ferrimontana.
· Psalmus 8 (tříhlasý dětský nebo ženský sbor na texty Starého zákona), 1993. Durata: 2:10. Vyd.: Europees muziekfestival voor de jeugd Neerpelt, Edition Ferrimontana.
· Chrámová. Píseň pro dětský sbor a varhany (nebo klavír), 1999. Durata: 4:15. Vyd.: Carus-Verlag Stuttgart

Tvorba pro děti (instrumentální)

· Svět malých (20 instruktivních skladbiček pro klavír), 1955. Durata: 10:00. Vyd.: SHV, Supraphon, Schott.Musik

· Lidové písně a koledy (instruktivní skladbičky pro klavír), 1959-60. Vyd.: Panton International Praha, Faber Music

· Duettina pro sopránový nástroj a klavír (nebo harfu), 1962-63. Durata: 6:05.Vyd.: Panton, G. Shirmer, F. Hofmeister Musikverlag. CD: 0139-2131 (Nibiru)

· Concertino pastorale pro tři sóla (3 housle, 3 klarinety nebo 2 hoboje + anglický roh) a smyčcový soubor, 1963. Durata: 3:30. Vyd: SHV

· Orffova skola III.. (adaptace Schulwerku C. Orffa), 1969. Vyd.: Supraphon

· Skizza pro C. B. pro dvě flétny (amatérský a koncertantní part) a klavír, 1972. Durata: 2:45. Vyd.: Supraphon

Literatura

Vondrovicová, Kateřina: Petr Eben, Praha 1993; 2. vyd. 1995 (monografie zahrnující život a dílo, seznam děl) 

Vítová, Eva: Petr Eben. Sedm zamyšlení nad jeho životem a dílem, Praha 2004

Další informace

Vydavatelé Petra Ebena:

Bärenreiter Verlag, Kassel; Carus Verlag, Stuttgart; Edition Ferrimontana, Frankfurt am Main; F. Hofmeister Musikverlag, Hofheim - Leipzig; Panton International, Praha; Pro organo, Leutkirch; Schott Musik International, Mainz; SNDKLHU, SHV, Supraphon - nyní Editio Bärenreiter Praha; United Music Publishers, London; Universal Edition, Vienna.

Inzerce