Skladatelé

Svatoš Vladimír

19.11.1928—15.10.2011

Životopisná data

Vladimír Svatoš  - varhaník, hudební pedagog Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě a hudební skladatel - po studiích na HAMU v Praze u Jiřího Reinbergra pokračoval ještě ve studiích kompozice u Viléma Petrželky na JAMU v Brně. Svou profesionální uměleckou kariéru zahájil v roce 1954 v Ostravě na právě otevřené VHPŠ, pozdější Konzervatoři, které zůstal věrný až do svého odchodu do důchodu. Příchod do Ostravy znamenal
pro Vladimíra Svatoše zásadní změnu jeho uměleckého vývoje, neboť vstoupil do právě rozběhlého procesu zakládání uměleckých institucí, škol
, hudebních těles, reprezentovaných osobnostmi Rudolfa Kubína, Františka Míti Hradila, Čestmíra Gregora a Karla Kupky, kteří udávali tempo a směr tehdejšímu hudebnímu vývoji na Ostravsku.

     Svůj široký odborný záběr proto Svatoš uplatnil v plné šíři na půdě školství, v rozsáhlé pěvecké a sborové základně kraje, v nových profesionálních souborech. Tvořil poměrně lehce a spontánně. Jeho hudební jazyk se postupně vyvíjel od neostylových tendencí k osobitému projevu kratších motivických jader s proměnlivou rytmikou, volným formálním členěním skladeb tak, jak je přinášely modernistické proudy evropské hudby.
Jeho dráha varhaníka dala vzniknout početnému dílu věnovanému tomuto nástroji. Jsou to např. Tři varhanní fantazie na staročeské chorály, Due fantasie per organo, Toccata pro varhany, Pašijový triptych pro varhany, Sedm chorálových předeher pro varhany a mnoho dalších skladeb. Platil za přísného, ale velmi oblíbeného pedagoga hudebně teoretických předmětů. Vychoval více než 20 varhaníků. Miloval humor a nevyhýbal se mu ani v desítkácb skladeb orchestrálních, komorních, vokálních, kantátových, v jejichž jemné struktuře můžeme vypozorovat sympatickou hravost s charakteristickou poetikou. Připomeňme si alespoň několik z nich: Serenáda pro smyčce, Klavírní kvintet, Tři smyčcové kvartety, Alborada giocosa pro smyčce, 3 klavírní koncerty, Koncert pro flétnu, smyčce a tympány, Koncert pro housle a orchestr, Scherzo pro orchestr, 2 symfonie, Vokální symfonie pro altové sólo, recitátora, smíšený sbor a orchestr.

 

Literatura

Nekrolog k úmrtí vladimíra Svatoše, in: Hudební rozhledy, roč. 2011 / čís. 12, s. 24

Inzerce