Skladatelé

Válek Jiří

28.5.1923—6.10.2005

Životopisná data

Kompozici studoval na pražské konzervatoři, kde absolvoval Mistrovskou školu v roce 1947 u Jaroslava Řídkého. Zároveň soukromě studoval filozofii estetiku, dějiny hudby a hudební teorii. V roce 1950 absolvoval Vysokou školu pedagogickou a v roce 1952 byl promován na doktora filozofie na Karlově univerzitě. Kromě jiného byl v letech 1949-52 tvůrčím tajemníkem nově vzniklého Svazu československých skladatelů, od roku 1959 patřil po řadu let k čelným pracovnikům vydavatelství Panton, později byl uměleckým ředitelem vydavatelství Supraphon. Od roku 1966 byl profesorem kompozice na pražské konzervatoři a od roku 1979 docentem skladby na pražské Akademii múzických umění (do roku 1989).
Opěrné sloupy skladatelského díla Jiřího Válka tvoři na 20 symfonií, v nichž je vyjádřen autorův vztah k závažným historicko-společenským tématům naší civilizace v uplynulých epochách i v přítomnosti.
V komornich a koncertních skladbách těží autor z niterných a citových hlubin současného človéka, přičemž mnohdy vytváří uměleckou základnu pro vznik další symfonie. Tak tomu bylo kupříkladu u houslového koncertu \"Hymnus slunce\", psaného na žádost rakous¬kého houslisty Lukase Davida a západoněmeckého dirigenta O. Maga, na níž navazuje 11. symfonie \"Revoluční\". Válkův Koncert pro marimbu a orchestr, první v české hudbě, vyjadřuje autorovy představy neoficiální soudobé slavnostnosti. Vyvrcholením velkých etap Válkovy tvorby js~u celovečernf hudebně scénickä díla: hudebně scénické dcama \"Shakespearovské varia¬ce\" představuje dev~t nejprotikladněj~ích lidských typů a situací, opera \"Hodina pravdy\" vyjadřuje satiricky splývavost hr\'anice mezi životem a hrou v dneéním stadiu civilizace a opera \"Hamlet náš současník\" je psána jako aktuální optimisticko-satirické variace na téma V\'l. Shake¬speara. Vedle zmíněných dvou oper mají satirické zaméřeni i dal~f skladby, mezi nimi \"Sonáta o pomocném životě\" pro tři nástroje a konferenciéra, koncert pro anglický roh a orchestr \"Concerto burlesco\" i 15. symfonie - oratorium \"Sarkastická\", která spolu se 14. symfonü \"Trionfale\" a 16. symfonü \"Neter\" je ideově um~leckým vyvrcholenim řady Válkových symfonif.
V Ietech 1950-1970 napsal Jiři Válek také přes 100 písní a skladeb pro děti a mládež, z nichž mnohé obdržely první ceny v domácích i zahraničnich soutěžích. Z instruktivnlch skladeb \"Sonata eroica\" pro trubku a klavir byla několikrát vydána a stala se povinnou skladbou v mezinárodnich interpretačnich soutěžích. Se skladatelskou prací úzce souvisí také rozsáhlá literárni činnost, zahrnující kromě drobných útvarů i knižní monografické a teoretické tituly.

Dílo

Symfonie

1. symfonie \"Rok 1948\" pro trubku, klavír a velký orchestr (1948, I. Andante, II. Adagio poco meno,
IIi. Grave, Allegro poco meno. ČHF 25\'
2. symfonie \"Klasická\" pro komornf orchestr, druhá verze pro 2 flétny, 2 hoboje a komorn( smyčcový orchestr (1957), I. Canto Iamentoso, Il. Allegro focoso, III. Andante cantabile (Notturno), IV. Allegro risoluto (Scherzando), V. Canto
lamentoso. ČHF
3. symfonie \"Romantická\" na paměť Stanislava Kostky Neumanna pro sopránový a tenorový saxofon a velký orchestr (1957-63), I. Prolog, II. Scherzo, III. Elegie, IV. Interludium, V. Speranza. ČHF 28\'
4. symfonie \"Dialogy s vnitřním hlasem\" pro mezzosoprán, baryton, dechový orchestr, klavír a bicí nástroje na slova W. Shakespeara (1964-65), I. Prolog, II. Dialog s vnitfn(m hlasem, III. Intermedio, IV. Dialog o lidské důstojnosti, V. Dialog o hudbě. ČHF 28´
5. symfonie \"Guernica\" (na námět skic a obrazu Pabla Picassa) pro velký orchestr (1968), I. Skici k panoramatu, II. Matka s mrtvým d(tětem, III. Um(raj(c( kůň, IV. Plač(c(ženy, V. Guernica. ČHF, o SU
6. symfonie \"Ekpyrosis\" pro flétnu sólo, klavír, soubor bicich nástrojů a komorní orchestr (1969), I. Allegro moderato, ben ritmico, II. Adagio, III. Allegro moderato, ben ritmico, IV. Andante, V. Agitato. CHF, o PA 17, 7. symfonie \"Pompejské fresky\" pro komorní orchestr, klavír a soubor bicích nástrojů (1970), I. Allegro moderato (Mrtvé - živé město), II. Andante misterioso (Villa dei Misteri), III. Allegro vivace (Zkáza Pompejí). CHF, PA, o PA 20\'
8. symfonie \"Hic sunt homines\" pro soprán sólo a velký symfonický orchestr na námět a slova novely Stefana Zweiga \"Der Amokläufer\" (1971), Andante, Recitativo drammatico, Andante, Adagio, Allegro moderato, Allegro, Presto, Andante. ČHF, o SU 17\'
9. symfonie - trojkoncert \"Renesanční\" pro housle,violu a violoncello sólo a smyčcový orchestr
(1971), ČHF, o SU 18\'
10. symfonie \"Barokní\" pro housle a klavir sólo a velký orchestr (1972), I. Largo, Allegro, II. Allegro moderato, tranquillo, III. Presto, Andante, IV. Largo, Allegro, Largo, LHF, SU, o SU 19\'
11 . symfonie \"Revoluční\" pro housle, violu a klavir sólo, dechový kvintet a velký symfonický orchestr (1974), I. Prolog, II. Květen 1945, III. Finale. ČHF, PA, o PA 19\'
12. symfonie-koncert \"Shakespearovská\" pro housle a violu sólo a velký symfonický orchestr, alternativní obsazení: housle a viola sólo, smyčcový orchestr, klavír a bicí nástroje (1975), I. Preludio. Allegro risoluto (Zimnf pohádka), II. Adagio (Přizrak otce Hamleta), (II. Allegro furioso (Kateřina a Petruccio), IV. Allegro molto (Sluha Oktaviánův nad zavražděným Caesarem), Postludio. ČHF, o PA 23,
13. symfonie \"Gotická\" pro smíšený sbor a velký symfonický orchestr (1978), I. Magnifico, II. Maestoso, III. Molto agitato. CHF, o SU 22\'
14. symfonie \"Trionfale\" pro dva klavíry a velký orchestr k 65. výročí zrodu Československa a 40. výročí konce II. světové války (1983), CHF, PA, o PA 25´
15. symfonie - oratorium \"Sarkastická\" na slova a k poctě českého vlastence Karla Havlíčka Borovského pro baryton, bas, ženský sbor a velký orchestr (1986), I. Moderato quasi marcia (Jezovitský marš), II. Allegretto (O žandarmech), III. Allegro scherzando (O králi), IV. Grave (O boží spravedlnosti), V. Allegro (Varování). CHF, o PA 25\'
16. symfonie \"Neter\" pro basbaryton a velký orchestr, inspirovaná staroegyptskou kulturou (1987), I. Nehybná figura, II. Uvádějící se do pohybu, III. V pohybu, IV. Běžící dlouhým krokem. ČHF
17. symfonie-opera „Všedního života\" pro soprán, mezzosoprán, tři tenory, dva tenorbarytony, alt, dva smíšené sbory a komorní orchestr (1992)

Koncerty s orchestrálním doprovodem

Concerto drammatico pro kontrabas, komorní orchestr a bicí nástroje (1974), ČHF 17\'
Koncert pro housle a orchestr \"Hymnus slunce\" na paměť Helsinské mírové konference (1975), ČHF, o SU 20\' Koncert pro dvě flétny a komorní orchestr (1975), CHF 20\'
Koncert pro marimbu a orchestr \"Festivo\" (1976), ČHF, o PA 16\'
Koncert pro klavír a orchestr \"Eroico\" (1977), CHF 19\'
Koncert pro violu a symfonický orchestr \"Lirico\" (1977), ČHF, o PA 18\'
Koncert pro flétnu, marimbu, harfu a velký orchestr \"Giocoso\" (1978), ČHF, o PA 22\'
Koncert pro violoncello a velký orchestr \"Maestoso\" (1978), CHF 20\'
Concerto burlesco pro anglický roh a komorní orchestr (1986), ČHF, o PA 21\'

Jiné orchestrální skladby

Symfonietta pro velký orchestr (1945), ČHF 20\'
Přehrada, symfonická báseň pro velký orchestr (1959), ČHF 10\'
Za hranice zítřka, slavnostní pochod pro velký
orchestr (1972), ČsR 7\'
Slavnostní předehra pro velký orchestr (1976), CHF 5\'
Slavnostnf freska pro velký orchestr (1979), ČHF, o PA 9\'
Baletní hudba z opery \"Hamlet náš současník°\' pro velký orchestr (1985), ČHF, o PA 16\'

Koncertantní skladby pro komorní obsazení

Tři nokturna pro violu a komorní smyčcový orchestr (1960), ČHF 14\'
Concertino pro 9 dechových nástrojů a klavír (1963), ČHF 20\'
Concerto notturno pro housle, violu a violoncello (1976), ČHF, o PA 19\'
1. koncert pro flétnu, hoboj, housle, violu, violoncello a cembalo (ossia piano) (1970), ČHF 17\'
Katedrála. Hudební freska pro violu a komorní smyčcový orchestr (1979), ČHF 10\' Koncertantní meditace pro klarinet, housle, violu a violoncello (1980), ČHF, o SU 18\'
2. koncert pro flétnu, hoboj, housle, violu violoncello a cembalo \"Objevování dne\" (1979), ČHF 10\'

Skladby pro komorní soubory

Suita pro flétnu, klarinet a klavír (1946), ČHF \' 14\'
3. smyčcový kvartet, na námět poemy Milana Jariše \"Rumburská vzpoura\" (1960), ČHF 20\'
1. nonet - koncertni verze \"Shakespearovských
variací\" (1967), ČHF 20\'
4. smyčcový kvartet \"Quatrocento\" (1972-73), ČHF 17\'
Tři sentence na paměť Alberta Einsteina pro housle, violoncello a klavír (1973), ČHF 17\'
Cinque canzoni da sonar pro hoboj, flétnu, klarinet a fagot (1974), ČHF 12\'
Kvartet \"Revoluční\" pro housle, violu, klarinet a klavír (1974), ČHF 19\'
Tři sentence na paměť W. A. Mozarta pro housle, violoncello a klavir (1975), ČHF 15\'
Tre sorrisi in onore W. A. Mozart, pro flétnu, hoboj, housle, violu, violoncello a cembalo (1975), ČHF 18\'
Čtyři profily podle Shakespeara pro hoboj a fagot (1979), ČHF 10\'
Tři české tance pro klavír (1980), ČHF 11\'
Dramatická freska pro violu sólo (1980), ČHF 5\'
Burleska pro flétnu a klavír (1986), ČHF 15\'

Vokální skladby

Sláva lidí beze jména. Kantáta pro sóla, smíšený sbor a klavír na text Viléma Závady (1958) 7\'
Sedm monologů o lásce pro soprán a klavír (1959), CHF 15\'
Pět variací na téma VERITAS pro soprán a klavír, alternativní obsazení, soprán, dechový kvintet, bicí nástroje a mužský sbor nebo soprán, mužský sbor a komorní orchestr (1970-76), ČHF
La partenza della primavera. Pět dithyrambů pro soprán a symfonický orchestr na slova staré čínské poezie, alternativní obsazení: soprán a klavír (1971), CHF, o SU
Sedm hudebních bajek podle Ezopa na slova Františka Branislava pro nižší hlas a klavír (1972), ČHF, PA, alternativní obsazení: dětský sbor, recitátor, dětské hrátky, flétna, 2 klarinety, fagot a bicf nástroje, ČHF, PA, o PA 12\'
Život. Pět sonetů pro mužský sbor na slova Jiřího Wolkera, Františka Hrubfna, Jana Pilaře a Juliana Tuwima (1975), ČHF 16\'
Vesmírná sonatina pro dětský sbor, vibrafon a klavír (1976), ČHF, o SU 4\'
Virelais festivo in onore G. de Machaut et imperatore Bohemiae Carolus IV, pro sopránové sólo a gotické nástroje (1978),ČHF 9\'
Pět stínů a epilog, pro bicí nástroje, soprán, basbaryton a klavír na slova Vladimíra Holana (1978), ČHF 16\' Chvála zpěvu. 4 koncertní etudy a madrigal pro soprán, alt, tenor, bas a klavír na slova Jarmily Vrchotové-Pátové (1981), ČHF 14\'

Skladby s mluveným slovem

Damaškový buben. Melodram pro recitátora, housle a klav(r na slova A. F. Mařfka (1969), rozmnožil Kulturní dům Plzeň 11\'
Pražský faun. Divertimento pro recitátora, flétnu a harfu na slova Václava Žilky (1974), CHF 17\'
Slavnosti ohně a vody. Epinicio pro recitátora, flétnu a harfu na slova R. Matyse (1976), ČHF 10\'

Vokálni skladby pro děti

Kolik je sluncí? Kantáta pro dětský sbor a malý orchestr na text Františka Hrubína (1962), ČHF 15\'
Co je to? Hudební leporelo pro dětský sbor, klavir, kytaru a dětskou zvonkohru na slova Jarmily Vrchotové-Pátové (1966), PA, o PA (alternativni obsazení: střední hlas a klavir, ČHF 12\'
Zpivaji psici při měsici. Hudebni leporelo pro střední hlas a klavír na slova Václava Čtvrtka (1969), PA, /alternativní obsazení: dětský sbor, flétna, klarinet, zvonkohra, kytara a klavir, nebo dětský sbor, 1-2 trubky a klavír/, CHF 10\'
Sedm hudebních bajek podle Ezopa (viz vokální skladby)

Jevištní dila

Shakespearovské variace. Hudebně scénické drama na texty W. Shakespeara a R. Rollanda pro devět herců, komentátora a nonet (1967), ČHF 120\'
Hodina pravdy. Opera o dvou aktech na slova Eduarda Basse pro soprán, tenor, baryton, bas a malý symfonický orchestr (1980), Dilia 120\'
Sonáta o pomocném životě, pro konferenciéra, housle klavír a bicí nástroje na satirický text Ivana Vyskočila (1983), ČHF 21\'
Hamlet, náš současnfk. Satirická opera o 3 jednáních na skladatelovo libreto podle hry Ivana Vyskočila (1985), Dilia

 

 

Inzerce